Goldbeck, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Goldbeck, s.r.o.
Sídlo:
Dvojkrížna 9
82107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/33185/B
Od 18.9.2004, posledná zmena 7.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Čarný
  • Jan-Hendrik Goldbeck
IČO:
35900733
DIČ:
2021878463

IČ DPH:

SK2021878463
Podľa §4, registrovaný od 28.9.2004
SK NACE (RÚZ):
41202 Výstavba neobytných budov
Základné imanie:
200 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Goldbeck International, GmbH (85,0%)
  • Goldbeck, GmbH (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Goldbeck, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 135 993 360 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 101,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 761 720 EUR vzrástol medziročne o 4 263 165 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,98% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 96,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 104,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,44%.

Absolútne ukazovatele

136 024 587 €

101,2 %

10 259 449 €

155,0 %

50 021 899 €

49,4 %

25 430 186 €

23,0 %

33 040 690 €

49,9 %

Relatívne ukazovatele

7.54 %

1,6 %

2.60

1,4

9.52 %

8,0 %

49.16 %

10,9 %

3.77

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 135 993 360 € 101,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 96 570 187 € 96,4 %
Služby 29 163 724 € 104,7 %
Pridaná hodnota 10 259 449 € 155,0 %
Osobné náklady 3 944 394 € 22,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 211 076 € 44,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 700 € 49,9 %
Iné prevádzkové náklady 39 806 € -56,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 064 873 € %

HV z finančnej činnosti 17 275 € -84,7 %
z toho Nákladové úroky 7 584 € 22,4 %
HV pred zdanením 6 082 148 € %

Daň 1 320 428 € %

HV po zdanení 4 761 720 € %

EBITDA 6 275 949 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
50 021 899 € 49,4 %
 
Neobežný majetok 4 329 836 € 3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 646 963 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 682 873 € 8,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 45 623 203 € 56,0 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 735 469 € 92,8 %
Krátkodobé pohľadávky 33 010 591 € 22,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 877 143 € %

 
Časové rozlíšenie 68 860 € 25,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 021 899 € 49,4 %
 
Vlastné imanie
25 430 186 € 23,0 %
Základné imanie 200 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 20 448 466 € 2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 761 720 € %

 
Záväzky 24 590 225 € 91,9 %
Dlhodobé záväzky 9 337 402 € 95,6 %
Krátkodobé záväzky 11 914 416 € 73,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 338 407 € 186,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 488 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?