JTI Slovak Republic, s.r.o.

Historický názov:
  • Gallaher Slovak Republic, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JTI Slovak Republic, s.r.o.
Sídlo:
Digital Park I, Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/33297/B
Od 29.9.2004, posledná zmena 22.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Abdallah Waziri Simba
  • Martin Jaroš
  • Michal Murajda
IČO:
35901811
DIČ:
2021888033

IČ DPH:

SK2021888033
Podľa §4, registrovaný od 18.10.2004
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • JT International Holding B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma JTI Slovak Republic, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 111 303 071 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 524,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 282 512 EUR vzrástol medziročne o 221 113 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 93 040 311 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 694 442 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 71,21%.

Absolútne ukazovatele

111 355 640 €

%

5 318 839 €

93,8 %

39 391 800 €

%

6 987 741 €

%

7 529 594 €

%

Relatívne ukazovatele

4.78 %

-10,6 %

1.28

0,2

0.72 %

-0,5 %

82.26 %

-1,1 %

0.84

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 93 040 311 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 18 262 760 € 2,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 88 345 869 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 3 063 017 € 44,7 %
Služby 14 195 082 € 9,6 %
Pridaná hodnota 5 318 839 € 93,8 %
Osobné náklady 4 153 060 € 71,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 218 901 € 14,6 %
Opravné položky 380 264 € 100,0 %
Ostatné výnosy 4 663 € -96,8 %
Iné prevádzkové náklady 304 870 € 267,2 %
Zisk z predaja majetku 22 315 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 668 986 € 247,9 %
HV z finančnej činnosti -127 873 € %
z toho Nákladové úroky 23 691 € 44,9 %
HV pred zdanením 541 113 € 216,2 %
Daň 258 601 € 135,7 %
HV po zdanení 282 512 € %

EBITDA 865 572 € 126,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 391 800 € %

 
Neobežný majetok 670 363 € 2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 670 363 € 2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 38 243 033 € %

Zásoby 12 482 176 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 452 516 € 206,0 %
Krátkodobé pohľadávky 25 308 341 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 478 404 € 132,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 391 800 € %

 
Vlastné imanie
6 987 741 € %

Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 880 664 € %

HV minulých rokov 817 926 € 8,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 282 512 € %

 
Záväzky 32 364 095 € %

Dlhodobé záväzky 706 € -96,4 %
Krátkodobé záväzky 30 699 210 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 153 € 19,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 664 026 € 201,0 %
 
Časové rozlíšenie 39 964 € 109,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?