Nobel Automotive Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Dana Fluid Products Slovakia s.r.o.
  • Hose & Tubing Slovakia s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie 625/12
02617 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/15846/L
Od 5.10.2004, posledná zmena 13.1.2021
Štatutárny orgán:
  • Ayşegül Orhan
  • Halil Murat Orhan
  • Ibrahim Orhan
IČO:
35902264
DIČ:
2021886097

IČ DPH:

SK2021886097
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2004
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
3 326 032 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Orhan International B.V. (99,0%)
  • ORHAN NETHERLANDS Coöperatief U.A. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Nobel Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 228 491 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,76%. Dosiahnutá strata je 605 666 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 25,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,18%.

Absolútne ukazovatele

40 886 793 €

-11,1 %

9 494 019 €

-11,0 %

20 920 235 €

-3,5 %

3 052 969 €

-24,8 %

-263 865 €

-123,4 %

Relatívne ukazovatele

23.60 %

-0,0 %

1.06

-0,1

-2.90 %

-4,8 %

85.41 %

4,1 %

0.71

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 276 446 € -20,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 952 045 € -10,7 %
Zmena stavu zásob 181 920 € 186,6 %
Aktivácia 79 953 € 14,8 %
Náklady na predaj tovaru 200 580 € -35,1 %
Náklady na materiál, energie 26 771 151 € -5,8 %
Služby 3 956 356 € -25,9 %
Pridaná hodnota 9 494 019 € -11,0 %
Osobné náklady 8 954 470 € -5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 805 606 € 12,2 %
Opravné položky 79 317 € 46,2 %
Ostatné výnosy 9 692 € -97,8 %
Iné prevádzkové náklady 349 769 € -23,4 %
Zisk z predaja majetku 76 357 € 11,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -540 836 € -177,3 %
HV z finančnej činnosti -221 224 € -19,6 %
z toho Nákladové úroky 156 598 € 14,2 %
HV pred zdanením -762 060 € -248,0 %
Daň -156 394 € -237,9 %
HV po zdanení -605 666 € -250,9 %
EBITDA 188 413 € -84,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 920 235 € -3,5 %
 
Neobežný majetok 3 313 102 € -8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 303 941 € -8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 161 € -42,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 988 801 € 5,2 %
Zásoby 4 851 977 € 5,0 %
Dlhodobé pohľadávky 524 129 € 42,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 611 855 € 4,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 840 € -99,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 618 332 € -19,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 920 235 € -3,5 %
 
Vlastné imanie
3 052 969 € -24,8 %
Základné imanie 3 326 032 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 332 603 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení -605 666 € -250,9 %
 
Záväzky 17 867 266 € 1,5 %
Dlhodobé záväzky 106 316 € -38,4 %
Krátkodobé záväzky 15 101 646 € 59,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 245 223 € -68,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 414 081 € -52,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?