Nobel Automotive Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Dana Fluid Products Slovakia s.r.o.
  • Hose & Tubing Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie 625/12
02617 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/15846/L
Od 5.10.2004, posledná zmena 13.1.2021
Štatutárny orgán:
  • Ayşegül Orhan
  • Halil Murat Orhan
  • Ibrahim Orhan
IČO:
35902264
DIČ:
2021886097

IČ DPH:

SK2021886097
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2004
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
3 326 032 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Orhan International B.V. (99,0%)
  • ORHAN NETHERLANDS Coöperatief U.A. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Nobel Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 432 934 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,45%. Dosiahnutá strata 217 584 EUR sa znížila medziročne o 388 082 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,11%.

Absolútne ukazovatele

44 782 803 €

9,5 %

11 371 389 €

19,8 %

18 958 638 €

-9,4 %

2 835 385 €

-7,1 %

-62 534 €

76,3 %

Relatívne ukazovatele

25.59 %

2,0 %

1.12

0,1

-1.15 %

1,8 %

85.04 %

-0,4 %

0.71

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 732 € -94,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 417 202 € 11,2 %
Zmena stavu zásob 13 570 € -92,5 %
Aktivácia 16 404 € -79,5 %
Náklady na predaj tovaru 13 807 € -93,1 %
Náklady na materiál, energie 28 709 777 € 7,2 %
Služby 4 426 709 € 11,9 %
Pridaná hodnota 11 371 389 € 19,8 %
Osobné náklady 10 128 529 € 13,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 758 343 € -5,9 %
Opravné položky -65 598 € -182,7 %
Ostatné výnosy 7 279 € -24,9 %
Iné prevádzkové náklady 516 689 € 47,7 %
Zisk z predaja majetku 86 742 € 13,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 68 673 € 112,7 %
HV z finančnej činnosti -336 941 € -52,3 %
z toho Nákladové úroky 311 246 € 98,8 %
HV pred zdanením -268 268 € 64,8 %
Daň -50 684 € 67,6 %
HV po zdanení -217 584 € 64,1 %
EBITDA 674 676 € 258,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 958 638 € -9,4 %
 
Neobežný majetok 2 913 001 € -12,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 906 056 € -12,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 945 € -24,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 106 212 € 0,9 %
Zásoby 4 502 292 € -7,2 %
Dlhodobé pohľadávky 574 813 € 9,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 654 061 € 0,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 375 046 € %

 
Časové rozlíšenie 2 939 425 € -36,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 958 638 € -9,4 %
 
Vlastné imanie
2 835 385 € -7,1 %
Základné imanie 3 326 032 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 332 603 € 0,0 %
HV minulých rokov -605 666 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -217 584 € 64,1 %
 
Záväzky 16 123 253 € -9,8 %
Dlhodobé záväzky 86 653 € -18,5 %
Krátkodobé záväzky 13 602 295 € -9,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 931 063 € -14,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 503 242 € 21,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?