Loading

Eltek s.r.o.

Historický názov:
  • Eltek Valere s.r.o.
  • Eltek Energy Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eltek s.r.o.
Sídlo:
Pálenica 53/79
03317 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16859/L
Od 2.12.2004, posledná zmena 25.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Chi-Ming Yu
IČO:
35909242
DIČ:
2021919372

IČ DPH:

SK2021919372
Podľa §4, registrovaný od 10.10.2005
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
7 391 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DET International Holding B.V. (99,99%)
  • DELTA ENERGY SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Eltek s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 104 115 659 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 197 525 EUR vzrástol medziročne o 472 771 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,54%.

Absolútne ukazovatele

103 524 529 €

8,4 %

22 919 165 €

14,4 %

74 899 562 €

29,7 %

42 184 024 €

134,5 %

25 912 488 €

137,5 %

Relatívne ukazovatele

22.01 %

-1,8 %

1.32

0,0

2.93 %

-0,1 %

43.68 %

-25,2 %

1.64

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 104 115 659 € 23,6 %
Zmena stavu zásob -3 357 651 € -140,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 70 281 902 € 6,5 %
Služby 6 723 141 € 5,1 %
Pridaná hodnota 22 919 165 € 14,4 %
Osobné náklady 17 350 360 € 13,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 399 905 € 10,3 %
Opravné položky 833 800 € %

Ostatné výnosy 277 008 € 60,0 %
Iné prevádzkové náklady 225 060 € -20,9 %
Zisk z predaja majetku -30 116 € -134,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 190 732 € 25,0 %
HV z finančnej činnosti -655 821 € -250,4 %
z toho Nákladové úroky 548 923 € %

HV pred zdanením 2 534 911 € 7,2 %
Daň 337 386 € -47,3 %
HV po zdanení 2 197 525 € 27,4 %
EBITDA 5 620 753 € 21,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
74 899 562 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 28 600 885 € 14,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 598 764 € 14,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 121 € -91,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 46 298 677 € 41,6 %
Zásoby 12 916 684 € -24,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 23 205 697 € 59,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 176 296 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 74 899 562 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
42 184 024 € 134,5 %
Základné imanie 7 391 180 € 122,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 267 454 € %

HV minulých rokov 14 327 865 € 13,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 197 525 € 27,4 %
 
Záväzky 32 715 538 € -17,7 %
Dlhodobé záväzky 10 527 875 € -37,7 %
Krátkodobé záväzky 20 386 189 € -6,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 801 474 € 69,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?