Eltek s.r.o.

Historický názov:
  • Eltek Valere s.r.o.
  • Eltek Energy Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eltek s.r.o.
Sídlo:
Pálenica 53/79
03317 Liptovský Hrádok
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16859/L
Od 2.12.2004, posledná zmena 21.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Chi-Ming Yu
IČO:
35909242
DIČ:
2021919372

IČ DPH:

SK2021919372
Podľa §4, registrovaný od 10.10.2005
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
7 391 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DET International Holding B.V. (55,0%)
  • Delta Greentech (Netherlands) B.V. (45,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Eltek s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 84 255 661 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 724 754 EUR vzrástol medziročne o 145 334 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,23% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,98%.

Absolútne ukazovatele

95 494 186 €

22,0 %

20 032 861 €

20,9 %

57 757 970 €

21,5 %

17 986 408 €

10,6 %

10 909 570 €

-0,5 %

Relatívne ukazovatele

23.78 %

1,8 %

1.31

0,0

2.99 %

-0,3 %

68.86 %

3,0 %

0.72

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 84 255 661 € 11,7 %
Zmena stavu zásob 8 217 977 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 66 017 532 € 22,3 %
Služby 6 397 351 € 34,5 %
Pridaná hodnota 20 032 861 € 20,9 %
Osobné náklady 15 281 046 € 17,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 175 541 € 57,6 %
Opravné položky 25 894 € -88,1 %
Ostatné výnosy 173 171 € 89,2 %
Iné prevádzkové náklady 284 629 € 30,0 %
Zisk z predaja majetku 87 479 € -62,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 552 295 € 14,0 %
HV z finančnej činnosti -187 154 € 14,1 %
z toho Nákladové úroky 100 694 € 79,7 %
HV pred zdanením 2 365 141 € 17,0 %
Daň 640 387 € 44,9 %
HV po zdanení 1 724 754 € 9,2 %
EBITDA 4 640 357 € 37,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
57 757 970 € 21,5 %
 
Neobežný majetok 25 052 732 € 8,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 027 352 € 9,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 25 380 € -49,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 705 238 € 33,3 %
Zásoby 17 060 313 € 131,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 590 882 € 85,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 054 043 € -88,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 57 757 970 € 21,5 %
 
Vlastné imanie
17 986 408 € 10,6 %
Základné imanie 3 326 031 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 332 603 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 603 020 € 14,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 724 754 € 9,2 %
 
Záväzky 39 771 562 € 27,1 %
Dlhodobé záväzky 16 911 560 € 0,7 %
Krátkodobé záväzky 21 795 668 € 60,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 064 334 € 15,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?