ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.
Sídlo:
Cesta na Senec 2B
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/34023/B
Od 4.12.2004, posledná zmena 29.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Achim Fahrenkamp
  • Mgr. Michal Moureček
IČO:
35909790
DIČ:
2021943000

IČ DPH:

SK2021943000
Podľa §4, registrovaný od 23.2.2005
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
10 506 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • F .u.G. Beteiligungs GmbH für ASKO (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 557 842 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,26%. Dosiahnutá strata 2 479 908 EUR sa prehĺbila medziročne o 496 111 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,07% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 637 489 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 247 821 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 45%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,96%.

Absolútne ukazovatele

32 930 964 €

14,4 %

3 853 099 €

21,8 %

29 600 372 €

3,3 %

8 482 708 €

6,4 %

-9 993 769 €

-12,8 %

Relatívne ukazovatele

11.83 %

0,6 %

0.86

0,0

-8.38 %

-1,5 %

71.34 %

-0,8 %

0.14

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 637 489 € 14,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 920 353 € 82,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 389 668 € 14,1 %
Náklady na materiál, energie 1 109 145 € 29,4 %
Služby 10 198 534 € 15,2 %
Pridaná hodnota 3 853 099 € 21,8 %
Osobné náklady 4 458 247 € 15,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 460 759 € 13,9 %
Opravné položky -3 073 € -102,4 %
Ostatné výnosy 252 264 € -51,9 %
Iné prevádzkové náklady 225 005 € 8,5 %
Zisk z predaja majetku 35 610 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 992 569 € -19,0 %
HV z finančnej činnosti -671 211 € 10,1 %
z toho Nákladové úroky 477 855 € -3,5 %
HV pred zdanením -2 663 780 € -10,0 %
Daň -183 872 € 57,9 %
HV po zdanení -2 479 908 € -25,0 %
EBITDA -577 889 € -45,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 600 372 € 3,3 %
 
Neobežný majetok 20 836 244 € 0,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 755 011 € 0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 81 233 € 20,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 699 641 € 11,6 %
Zásoby 5 319 153 € 13,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 012 375 € 25,3 %
Krátkodobé pohľadávky 758 146 € -22,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 609 967 € 23,1 %
 
Časové rozlíšenie 64 487 € -8,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 600 372 € 3,3 %
 
Vlastné imanie
8 482 708 € 6,4 %
Základné imanie 10 506 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 649 684 € 64,1 %
HV minulých rokov -7 193 707 € -38,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 479 908 € -25,0 %
 
Záväzky 21 069 240 € 2,2 %
Dlhodobé záväzky 3 017 881 € -30,5 %
Krátkodobé záväzky 17 697 098 € 11,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 354 261 € -15,8 %
 
Časové rozlíšenie 48 424 € -21,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?