Zeleninárska s.r.o.

Historický názov:
  • Zeleninárska spoločnosť, družstvo
  • Zeleninárska spoločnosť - Kráľová pri Senci, družstvo
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zeleninárska s.r.o.
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/114420/B
Od 8.12.2004, posledná zmena 24.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Ing. Marek Mačaj
  • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
35910445
DIČ:
2021909736

IČ DPH:

SK2021909736
Podľa §4, registrovaný od 20.12.2004
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
865 538 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • MAČAJ, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.02.2023 ako riadna.

Firma Zeleninárska s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 730 435 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 159 818 EUR vzrástol medziročne o 136 749 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,95% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 62 100 508 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 873 773 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,56%.

Absolútne ukazovatele

82 850 868 €

14,9 %

6 260 222 €

9,8 %

13 039 318 €

-38,8 %

2 692 302 €

6,3 %

1 091 106 €

42,1 %

Relatívne ukazovatele

7.66 %

-0,4 %

1.05

-0,0

1.23 %

1,1 %

79.35 %

-8,8 %

0.97

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 62 100 508 € 16,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 629 927 € 15,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 57 226 735 € 14,6 %
Náklady na materiál, energie 6 287 774 € 42,9 %
Služby 11 955 704 € 14,9 %
Pridaná hodnota 6 260 222 € 9,8 %
Osobné náklady 5 966 766 € 13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 445 622 € -14,5 %
Opravné položky -23 063 € -289,3 %
Ostatné výnosy 800 579 € -48,5 %
Iné prevádzkové náklady 498 019 € -63,5 %
Zisk z predaja majetku 10 573 € 215,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 184 030 € 69,5 %
HV z finančnej činnosti 35 322 € 159,6 %
z toho Nákladové úroky 33 230 € 63,1 %
HV pred zdanením 219 352 € %

Daň 59 534 € 126,8 %
HV po zdanení 159 818 € %

EBITDA 596 016 € -4,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 039 318 € -38,8 %
 
Neobežný majetok 2 274 387 € -13,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 223 864 € -15,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 50 523 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 727 741 € -42,5 %
Zásoby 1 418 160 € 7,1 %
Dlhodobé pohľadávky 97 270 € 19,3 %
Krátkodobé pohľadávky 9 029 351 € -44,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 182 960 € -78,9 %
 
Časové rozlíšenie 37 190 € 32,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 039 318 € -38,8 %
 
Vlastné imanie
2 692 302 € 6,3 %
Základné imanie 865 538 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 78 611 € 1,5 %
HV minulých rokov 1 588 335 € 1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 159 818 € %

 
Záväzky 10 347 016 € -44,9 %
Dlhodobé záväzky 60 887 € -21,3 %
Krátkodobé záväzky 6 870 385 € -60,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 463 100 € -20,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 706 170 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 246 474 € -14,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?