Zeleninárska s.r.o.

Historický názov:
  • Zeleninárska spoločnosť, družstvo
  • Zeleninárska spoločnosť - Kráľová pri Senci, družstvo
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zeleninárska s.r.o.
Sídlo:
Kráľová pri Senci 455
90050 Kráľová pri Senci
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/114420/B
Od 8.12.2004, posledná zmena 24.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Mačaj
  • Ing. Marek Mačaj
  • Mgr. Lucia Mačajová
IČO:
35910445
DIČ:
2021909736

IČ DPH:

SK2021909736
Podľa §4, registrovaný od 20.12.2004
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
865 538 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • MAČAJ, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.02.2024 ako riadna.

Firma Zeleninárska s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 113 180 545 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 189 797 EUR vzrástol medziročne o 1 029 979 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 90 164 575 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 090 356 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 13,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,67%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,27%.

Absolútne ukazovatele

114 352 687 €

38,0 %

8 699 861 €

39,0 %

16 322 010 €

25,2 %

3 882 100 €

44,2 %

2 360 423 €

116,3 %

Relatívne ukazovatele

7.69 %

0,0 %

1.26

0,2

7.29 %

6,1 %

76.22 %

-3,1 %

1.09

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 90 164 575 € 45,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 015 970 € 17,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 86 074 219 € 50,4 %
Náklady na materiál, energie 5 413 669 € -13,9 %
Služby 12 992 796 € 8,7 %
Pridaná hodnota 8 699 861 € 39,0 %
Osobné náklady 6 877 925 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 419 517 € -5,9 %
Opravné položky 30 089 € 230,5 %
Ostatné výnosy 660 300 € -17,5 %
Iné prevádzkové náklady 662 275 € 33,0 %
Zisk z predaja majetku 1 773 € -83,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 372 128 € %

HV z finančnej činnosti 136 610 € 286,8 %
z toho Nákladové úroky 32 619 € -1,8 %
HV pred zdanením 1 508 738 € %

Daň 318 941 € %

HV po zdanení 1 189 797 € %

EBITDA 1 789 872 € 200,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 322 010 € 25,2 %
 
Neobežný majetok 2 249 698 € -1,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 195 095 € -1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 603 € 8,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 034 783 € 30,8 %
Zásoby 1 295 689 € -8,6 %
Dlhodobé pohľadávky 109 318 € 12,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 897 240 € 31,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 732 536 € %

 
Časové rozlíšenie 37 529 € 0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 322 010 € 25,2 %
 
Vlastné imanie
3 882 100 € 44,2 %
Základné imanie 865 538 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 86 554 € 10,1 %
HV minulých rokov 1 740 211 € 9,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 189 797 € %

 
Záväzky 12 437 862 € 20,2 %
Dlhodobé záväzky 75 475 € 24,0 %
Krátkodobé záväzky 11 484 723 € 67,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 347 300 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 115 800 € -95,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 414 564 € 68,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 048 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?