Loading

Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2198
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16123/R
Od 28.12.2004, posledná zmena 29.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Man Un Jang
IČO:
35914581
DIČ:
2021936664

IČ DPH:

SK2021936664
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
6 787 792 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DRB International Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 54 566 590 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,27%. Dosiahnutá strata 947 417 EUR sa znížila medziročne o 1 684 657 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,03% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,73%.

Absolútne ukazovatele

54 101 391 €

9,4 %

16 311 112 €

27,4 %

38 740 663 €

-9,4 %

12 210 620 €

-7,2 %

-10 307 230 €

6,3 %

Relatívne ukazovatele

29.89 %

3,6 %

1.26

0,2

-2.45 %

3,7 %

68.48 %

-0,7 %

0.41

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 991 298 € 76,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 575 292 € 11,5 %
Zmena stavu zásob -930 482 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 773 800 € 49,1 %
Náklady na materiál, energie 27 918 270 € -0,7 %
Služby 8 632 926 € 15,5 %
Pridaná hodnota 16 311 112 € 27,4 %
Osobné náklady 12 968 842 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 822 952 € -2,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 175 530 € -62,4 %
Iné prevádzkové náklady 382 493 € -18,0 %
Zisk z predaja majetku 94 011 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 406 366 € 119,1 %
HV z finančnej činnosti -870 999 € -175,8 %
z toho Nákladové úroky 835 486 € 185,3 %
HV pred zdanením -464 633 € 81,0 %
Daň 482 784 € 155,2 %
HV po zdanení -947 417 € 64,0 %
EBITDA 3 135 307 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
38 740 663 € -9,4 %
 
Neobežný majetok 23 854 103 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 21 278 889 € -7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 2 575 214 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 863 567 € -13,7 %
Zásoby 4 481 813 € -12,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 7 255 997 € -10,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 125 757 € -21,3 %
 
Časové rozlíšenie 22 993 € 0,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 740 663 € -9,4 %
 
Vlastné imanie
12 210 620 € -7,2 %
Základné imanie 6 787 792 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 561 897 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 808 348 € -31,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -947 417 € 64,0 %
 
Záväzky 26 530 043 € -10,3 %
Dlhodobé záväzky 304 773 € 62,6 %
Krátkodobé záväzky 11 699 704 € -0,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 13 494 086 € -18,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 031 480 € -10,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?