Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2198
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16123/R
Od 28.12.2004, posledná zmena 26.1.2019
Štatutárny orgán:
  • Dongjik Lee
IČO:
35914581
DIČ:
2021936664

IČ DPH:

SK2021936664
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
6 787 792 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DRB INTERNATIONAL CO., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Dongil Rubber Belt Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 602 459 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,51%. Dosiahnutá strata je 2 632 074 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,14% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,74%.

Absolútne ukazovatele

49 455 236 €

-9,9 %

12 802 617 €

-18,2 %

42 742 621 €

-4,7 %

13 158 037 €

-16,8 %

-10 995 172 €

0,5 %

Relatívne ukazovatele

26.34 %

-2,8 %

1.06

-0,2

-6.16 %

-6,5 %

69.22 %

4,5 %

0.43

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 561 066 € -86,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 041 393 € -3,1 %
Zmena stavu zásob 298 287 € 265,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 519 036 € -86,2 %
Náklady na materiál, energie 28 101 581 € 11,8 %
Služby 7 477 512 € -16,9 %
Pridaná hodnota 12 802 617 € -18,2 %
Osobné náklady 12 038 319 € -3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 897 946 € 1,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 467 090 € 36,1 %
Iné prevádzkové náklady 466 726 € 95,5 %
Zisk z predaja majetku 6 171 € -94,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 127 113 € %
HV z finančnej činnosti -315 770 € %
z toho Nákladové úroky 292 875 € 27,2 %
HV pred zdanením -2 442 883 € %
Daň 189 191 € -37,9 %
HV po zdanení -2 632 074 € %
EBITDA 764 662 € -76,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 742 621 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 25 492 997 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 917 783 € -9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 575 214 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 226 794 € 2,2 %
Zásoby 5 112 395 € 7,1 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 141 381 € 19,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 973 018 € -24,0 %
 
Časové rozlíšenie 22 830 € 3,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 742 621 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
13 158 037 € -16,8 %
Základné imanie 6 787 792 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 561 897 € 1,4 %
HV minulých rokov 8 440 422 € 1,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 632 074 € %
 
Záväzky 29 584 584 € 1,9 %
Dlhodobé záväzky 187 468 € %

Krátkodobé záväzky 11 745 209 € 29,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 16 499 587 € -12,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 152 320 € 2,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?