Summit Motors Bratislava, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o.
Sídlo:
Tuhovská 9
83107 Bratislava - mestská časť Vajnory
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/34419/B
Od 5.1.2005, posledná zmena 7.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Takuma Yamaguchi
IČO:
35915609
DIČ:
2021928865

IČ DPH:

SK2021928865
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
99 582 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 523 171 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 439 775 EUR vzrástol medziročne o 106 970 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,94% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 23 523 627 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 498 897 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 252 286 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,51%.

Absolútne ukazovatele

29 426 880 €

10,0 %

2 747 246 €

8,4 %

9 701 321 €

98,0 %

3 069 504 €

3,6 %

1 986 546 €

-10,9 %

Relatívne ukazovatele

9.98 %

-0,5 %

1.30

0,1

4.53 %

-2,3 %

68.36 %

28,8 %

0.39

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 523 627 € 15,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 999 544 € 7,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 252 286 € -3,1 %
Náklady na predaj tovaru 22 024 730 € 16,2 %
Náklady na materiál, energie 2 005 863 € 4,3 %
Služby 998 128 € 1,2 %
Pridaná hodnota 2 747 246 € 8,4 %
Osobné náklady 2 120 545 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 326 841 € 23,8 %
Opravné položky -510 € 97,5 %
Ostatné výnosy 139 081 € 75,0 %
Iné prevádzkové náklady 101 908 € -5,6 %
Zisk z predaja majetku 258 090 € -14,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 595 123 € 44,0 %
HV z finančnej činnosti -29 301 € -46,0 %
z toho Nákladové úroky 8 752 € 126,3 %
HV pred zdanením 565 822 € 43,9 %
Daň 126 047 € 108,6 %
HV po zdanení 439 775 € 32,1 %
EBITDA 663 364 € 87,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 701 321 € 98,0 %
 
Neobežný majetok 1 279 731 € 45,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 255 776 € 48,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 23 955 € -35,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 198 797 € 113,6 %
Zásoby 5 890 412 € 98,9 %
Dlhodobé pohľadávky 73 327 € 34,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 969 857 € 162,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 265 201 € 270,7 %
 
Časové rozlíšenie 222 793 € 24,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 701 321 € 98,0 %
 
Vlastné imanie
3 069 504 € 3,6 %
Základné imanie 99 582 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 99 582 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 430 565 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 439 775 € 32,1 %
 
Záväzky 6 625 292 € 277,3 %
Dlhodobé záväzky 27 106 € -4,8 %
Krátkodobé záväzky 6 355 192 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 242 994 € 38,4 %
 
Časové rozlíšenie 6 525 € -96,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?