GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • SYNTECO, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Na Bráne 1
01048 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16172/L
Od 11.1.2005, posledná zmena 14.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Duck Jong Yu
IČO:
35916249
DIČ:
2021961194

IČ DPH:

SK2021961194
Podľa §4, registrovaný od 16.3.2005
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
5 012 448 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HYUNDAI GLOVIS CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 220 143 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 197 028 EUR poklesol medziročne o 665 983 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,24% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,65%.

Absolútne ukazovatele

61 307 356 €

-0,7 %

17 980 211 €

8,4 %

22 866 576 €

-0,2 %

13 204 144 €

-5,7 %

10 367 686 €

-9,0 %

Relatívne ukazovatele

29.37 %

2,4 %

1.19

-0,1

5.23 %

-2,9 %

42.26 %

3,4 %

2.03

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 029 841 € 12,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 190 302 € -3,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 684 378 € 12,0 %
Náklady na materiál, energie 971 952 € 3,7 %
Služby 30 583 602 € -9,0 %
Pridaná hodnota 17 980 211 € 8,4 %
Osobné náklady 15 101 993 € 14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 222 986 € 16,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 041 € -96,7 %
Iné prevádzkové náklady 78 041 € 21,3 %
Zisk z predaja majetku 22 715 € -68,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 602 947 € -34,9 %
HV z finančnej činnosti -2 985 € 91,5 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 599 962 € -34,1 %
Daň 402 934 € -28,4 %
HV po zdanení 1 197 028 € -35,7 %
EBITDA 2 803 218 € -18,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 866 576 € -0,2 %
 
Neobežný majetok 3 312 455 € 7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 066 784 € 8,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 245 671 € 2,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 494 042 € -1,6 %
Zásoby 1 205 266 € 1,7 %
Dlhodobé pohľadávky 259 796 € 66,2 %
Krátkodobé pohľadávky 7 735 333 € 17,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 293 647 € -13,2 %
 
Časové rozlíšenie 60 079 € 67,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 866 576 € -0,2 %
 
Vlastné imanie
13 204 144 € -5,7 %
Základné imanie 5 012 448 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 501 251 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 493 417 € -2,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 197 028 € -35,7 %
 
Záväzky 9 662 432 € 8,5 %
Dlhodobé záväzky 36 670 € 34,3 %
Krátkodobé záväzky 8 926 639 € 7,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 699 123 € 17,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?