GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • SYNTECO, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Na Bráne 1
01048 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16172/L
Od 11.1.2005, posledná zmena 14.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Duck Jong Yu
IČO:
35916249
DIČ:
2021961194

IČ DPH:

SK2021961194
Podľa §4, registrovaný od 16.3.2005
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
5 012 448 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HYUNDAI GLOVIS CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma GLOVIS SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 550 835 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 863 011 EUR poklesol medziročne o 29 230 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,39%.

Absolútne ukazovatele

61 723 174 €

3,4 %

16 585 683 €

10,9 %

22 914 361 €

-7,6 %

14 007 116 €

-13,2 %

11 398 718 €

-14,9 %

Relatívne ukazovatele

26.95 %

1,8 %

1.26

-0,0

8.13 %

0,5 %

38.87 %

4,0 %

2.23

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 699 692 € 14,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 851 143 € 1,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 10 437 094 € 14,4 %
Náklady na materiál, energie 937 678 € 38,9 %
Služby 33 590 380 € -3,1 %
Pridaná hodnota 16 585 683 € 10,9 %
Osobné náklady 13 171 802 € 12,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 052 145 € 5,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 91 332 € -29,9 %
Iné prevádzkové náklady 64 353 € 23,0 %
Zisk z predaja majetku 72 560 € -38,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 461 275 € 1,2 %
HV z finančnej činnosti -35 221 € -123,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 426 054 € 0,4 %
Daň 563 043 € 7,6 %
HV po zdanení 1 863 011 € -1,5 %
EBITDA 3 440 860 € 3,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 914 361 € -7,6 %
 
Neobežný majetok 3 075 569 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 836 439 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 239 130 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 802 810 € -8,6 %
Zásoby 1 185 004 € 22,8 %
Dlhodobé pohľadávky 156 269 € -29,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 599 121 € -6,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 862 416 € -11,5 %
 
Časové rozlíšenie 35 982 € -14,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 914 361 € -7,6 %
 
Vlastné imanie
14 007 116 € -13,2 %
Základné imanie 5 012 448 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 501 251 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 630 406 € -24,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 863 011 € -1,5 %
 
Záväzky 8 907 245 € 2,9 %
Dlhodobé záväzky 27 310 € -85,0 %
Krátkodobé záväzky 8 283 805 € 2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 596 130 € 61,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?