DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DONGHEE Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
SNP 768/150
01324 Strečno
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16482/L
Od 18.1.2005, posledná zmena 10.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Gi Don Sung
IČO:
35917121
DIČ:
2021945838

IČ DPH:

SK2021945838
Podľa §4, registrovaný od 9.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
11 852 321 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DONGHEE Industrial Ci., LTD (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma DONGHEE Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 139 059 948 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 916 486 EUR vzrástol medziročne o 738 194 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,85%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,81%.

Absolútne ukazovatele

147 287 624 €

8,3 %

12 060 526 €

4,2 %

123 062 358 €

54,2 %

29 685 722 €

6,9 %

-33 254 705 €

-227,0 %

Relatívne ukazovatele

8.67 %

-0,4 %

1.10

-0,2

1.56 %

0,1 %

75.88 %

10,7 %

0.34

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 380 555 € -29,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 122 679 393 € 18,0 %
Zmena stavu zásob -440 680 € %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 14 947 371 € -33,1 %
Náklady na materiál, energie 99 044 413 € 17,9 %
Služby 12 566 958 € 31,7 %
Pridaná hodnota 12 060 526 € 4,2 %
Osobné náklady 10 973 539 € 20,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 266 341 € 3,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 829 152 € 38,5 %
Iné prevádzkové náklady 528 642 € -10,3 %
Zisk z predaja majetku -162 522 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 958 634 € 8,0 %
HV z finančnej činnosti -495 069 € -97,8 %
z toho Nákladové úroky 473 202 € 90,9 %
HV pred zdanením 2 463 565 € -1,0 %
Daň 547 079 € -58,3 %
HV po zdanení 1 916 486 € 62,6 %
EBITDA 7 363 422 € 8,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
123 062 358 € 54,2 %
 
Neobežný majetok 62 258 610 € 66,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 62 198 998 € 66,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 59 612 € 0,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 60 678 006 € 43,6 %
Zásoby 27 720 044 € 65,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 078 247 € 13,9 %
Krátkodobé pohľadávky 30 768 589 € 26,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 111 126 € 257,7 %
 
Časové rozlíšenie 125 742 € -17,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 123 062 358 € 54,2 %
 
Vlastné imanie
29 685 722 € 6,9 %
Základné imanie 11 852 321 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 959 553 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 957 362 € 9,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 916 486 € 62,6 %
 
Záväzky 93 376 636 € 79,4 %
Dlhodobé záväzky 68 512 € -23,1 %
Krátkodobé záväzky 50 900 600 € 153,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 42 079 606 € 33,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 327 918 € 5,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?