CIKAUTXO SK s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CIKAUTXO SK s.r.o.
Sídlo:
Budovateľská 6
94064 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16201/N
Od 29.1.2005, posledná zmena 6.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Radoslav Kačák
  • Iňigo Eduardo Lascurain Pagaegui
IČO:
35918985
DIČ:
2021937566

IČ DPH:

SK2021937566
Podľa §4, registrovaný od 3.2.2005
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CIKAUTXO S. COOP. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma CIKAUTXO SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 860 435 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 738 300 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,22% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,09%.

Absolútne ukazovatele

43 466 256 €

29,4 %

10 352 880 €

81,9 %

24 388 336 €

-10,0 %

15 590 415 €

21,3 %

11 595 516 €

5,1 %

Relatívne ukazovatele

24.15 %

6,8 %

1.75

0,8

11.23 %

15,9 %

36.07 %

-16,5 %

2.98

1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 470 750 € 90,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 389 685 € 29,1 %
Zmena stavu zásob -66 856 € -221,0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 358 644 € 118,5 %
Náklady na materiál, energie 23 881 862 € 15,0 %
Služby 7 177 081 € 23,7 %
Pridaná hodnota 10 352 880 € 81,9 %
Osobné náklady 5 930 684 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 914 138 € -35,5 %
Opravné položky 23 112 € -3,2 %
Ostatné výnosy 29 771 € -89,8 %
Iné prevádzkové náklady 158 583 € -54,9 %
Zisk z predaja majetku 48 941 € 230,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 428 187 € %

HV z finančnej činnosti 67 117 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 3 495 304 € %

Daň 757 004 € %

HV po zdanení 2 738 300 € %

EBITDA 4 293 384 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
24 388 336 € -10,0 %
 
Neobežný majetok 8 509 212 € 12,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 740 938 € 22,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 354 274 € -21,3 %
Dlhodobý finančný majetok 2 414 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 14 471 375 € -20,9 %
Zásoby 5 742 993 € -16,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 329 957 € -22,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 331 422 € -5,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 067 003 € -65,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 407 749 € 10,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 388 336 € -10,0 %
 
Vlastné imanie
15 590 415 € 21,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 413 530 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 431 946 € -9,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 738 300 € %

 
Záväzky 8 411 392 € -37,8 %
Dlhodobé záväzky 4 644 € -66,3 %
Krátkodobé záväzky 2 567 122 € -57,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 839 626 € -21,4 %
 
Časové rozlíšenie 386 529 € -47,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?