CIKAUTXO SK s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CIKAUTXO SK s.r.o.
Sídlo:
Budovateľská 6
94064 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16201/N
Od 29.1.2005, posledná zmena 6.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Radoslav Kačák
  • Iňigo Eduardo Lascurain Pagaegui
IČO:
35918985
DIČ:
2021937566

IČ DPH:

SK2021937566
Podľa §4, registrovaný od 3.2.2005
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CIKAUTXO S. COOP. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.03.2023 ako riadna.

Firma CIKAUTXO SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 828 294 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,55%. Dosiahnutá strata je 1 253 852 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 15,2%.

Absolútne ukazovatele

33 578 571 €

-3,1 %

5 692 802 €

-44,7 %

27 112 722 €

11,9 %

12 852 115 €

-8,9 %

11 029 559 €

-15,5 %

Relatívne ukazovatele

17.34 %

-13,9 %

0.98

-0,5

-4.62 %

-13,6 %

52.60 %

10,8 %

1.61

-1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 771 610 € 50,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 056 684 € -1,4 %
Zmena stavu zásob 55 266 € -88,9 %
Aktivácia 25 725 € -85,5 %
Náklady na predaj tovaru 621 704 € 34,9 %
Náklady na materiál, energie 20 765 430 € 22,5 %
Služby 5 804 001 € -2,7 %
Pridaná hodnota 5 692 802 € -44,7 %
Osobné náklady 5 809 384 € -15,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 416 785 € 33,4 %
Opravné položky 23 887 € %

Ostatné výnosy 292 336 € -55,4 %
Iné prevádzkové náklady 351 278 € 5,8 %
Zisk z predaja majetku 14 822 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -1 576 026 € -158,0 %
HV z finančnej činnosti -8 406 € 53,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -1 584 432 € -158,7 %
Daň -330 580 € -161,9 %
HV po zdanení -1 253 852 € -158,0 %
EBITDA -506 491 € -113,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 112 722 € 11,9 %
 
Neobežný majetok 7 549 818 € 25,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 685 892 € -16,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 449 926 € 2,9 %
Dlhodobý finančný majetok 2 414 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 18 286 823 € 6,8 %
Zásoby 6 845 037 € 23,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 716 780 € 24,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 672 520 € 68,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 052 486 € -51,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 276 081 € 19,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 112 722 € 11,9 %
 
Vlastné imanie
12 852 115 € -8,9 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 413 530 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 685 798 € 20,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 253 852 € -158,0 %
 
Záväzky 13 521 881 € 41,8 %
Dlhodobé záväzky 13 797 € 19,4 %
Krátkodobé záväzky 6 077 839 € 91,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 430 245 € 17,0 %
 
Časové rozlíšenie 738 726 € 27,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?