Bonfiglioli Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2129
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16379/R
Od 2.2.2005, posledná zmena 25.2.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Randa
  • Manfredi Ucelli di Nemi
  • Massimo Birolo
IČO:
35919302
DIČ:
2021942802

IČ DPH:

SK2021942802
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2005
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
14 937 264 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bonfiglioli Swiss S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Bonfiglioli Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 97 876 122 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,56%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 45 579 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,32%.

Absolútne ukazovatele

99 080 902 €

6,8 %

13 809 899 €

13,8 %

76 633 333 €

1,4 %

30 750 029 €

0,1 %

13 149 879 €

-4,1 %

Relatívne ukazovatele

14.11 %

0,6 %

1.40

0,1

0.06 %

0,3 %

59.87 %

0,5 %

0.61

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 269 947 € 2,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 88 606 175 € 9,3 %
Zmena stavu zásob 85 935 € -94,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 766 629 € 1,7 %
Náklady na materiál, energie 66 981 267 € 7,5 %
Služby 8 456 161 € 0,5 %
Pridaná hodnota 13 809 899 € 13,8 %
Osobné náklady 9 835 024 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 484 858 € 1,1 %
Opravné položky -51 899 € -126,5 %
Ostatné výnosy 1 024 021 € 4,6 %
Iné prevádzkové náklady 467 565 € -6,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 046 473 € %

HV z finančnej činnosti -930 077 € -211,2 %
z toho Nákladové úroky 951 147 € 233,5 %
HV pred zdanením 116 396 € 156,2 %
Daň 70 817 € %

HV po zdanení 45 579 € 122,1 %
EBITDA 4 479 432 € 26,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 633 333 € 1,4 %
 
Neobežný majetok 19 835 931 € 1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 798 439 € 1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 492 € 134,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 56 724 597 € 1,2 %
Zásoby 29 838 363 € 3,4 %
Dlhodobé pohľadávky 720 457 € 3,2 %
Krátkodobé pohľadávky 26 155 938 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 839 € -78,0 %
 
Časové rozlíšenie 72 805 € 24,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 633 333 € 1,4 %
 
Vlastné imanie
30 750 029 € 0,1 %
Základné imanie 14 937 264 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 858 661 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 908 525 € -1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 45 579 € 122,1 %
 
Záväzky 45 590 973 € 2,5 %
Dlhodobé záväzky 749 464 € 11,7 %
Krátkodobé záväzky 42 201 709 € 3,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 640 598 € -40,3 %
Bankové úvery krátkodobé 433 026 € -0,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 566 176 € 8,3 %
 
Časové rozlíšenie 292 331 € -31,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?