Bonfiglioli Slovakia s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Robotnícka 2129
01701 Považská Bystrica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/16379/R
Od 2.2.2005, posledná zmena 25.2.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Randa
  • Manfredi Ucelli di Nemi
  • Massimo Birolo
IČO:
35919302
DIČ:
2021942802

IČ DPH:

SK2021942802
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2005
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
14 937 264 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bonfiglioli Swiss S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Bonfiglioli Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 90 161 854 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,78%. Dosiahnutá strata je 206 603 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,16%.

Absolútne ukazovatele

92 732 563 €

14,2 %

12 138 742 €

-0,5 %

75 609 477 €

8,0 %

30 704 450 €

-0,7 %

13 716 477 €

6,6 %

Relatívne ukazovatele

13.46 %

-2,1 %

1.34

-0,1

-0.27 %

-0,8 %

59.39 %

3,6 %

0.64

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 085 269 € 7,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 076 585 € 15,6 %
Zmena stavu zásob 1 508 094 € -12,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 624 139 € 9,7 %
Náklady na materiál, energie 62 296 026 € 18,6 %
Služby 8 415 558 € 13,2 %
Pridaná hodnota 12 138 742 € -0,5 %
Osobné náklady 9 079 281 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 447 837 € -2,2 %
Opravné položky 195 483 € -26,2 %
Ostatné výnosy 979 129 € 13,5 %
Iné prevádzkové náklady 499 014 € -9,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 91 739 € -88,8 %
HV z finančnej činnosti -298 837 € -20,0 %
z toho Nákladové úroky 285 207 € 59,9 %
HV pred zdanením -207 098 € -136,3 %
Daň -495 € -100,3 %
HV po zdanení -206 603 € -152,1 %
EBITDA 3 539 576 € -18,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
75 609 477 € 8,0 %
 
Neobežný majetok 19 480 105 € -6,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 464 115 € -6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 990 € -34,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 56 071 057 € 14,1 %
Zásoby 28 863 950 € 18,8 %
Dlhodobé pohľadávky 697 802 € 12,9 %
Krátkodobé pohľadávky 26 464 586 € 9,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 44 719 € %

 
Časové rozlíšenie 58 315 € 4,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 75 609 477 € 8,0 %
 
Vlastné imanie
30 704 450 € -0,7 %
Základné imanie 14 937 264 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 858 661 € 2,4 %
HV minulých rokov 15 115 128 € 2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -206 603 € -152,1 %
 
Záväzky 44 477 865 € 15,6 %
Dlhodobé záväzky 671 238 € 12,4 %
Krátkodobé záväzky 40 853 166 € 17,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 073 031 € -28,7 %
Bankové úvery krátkodobé 434 765 € 0,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 445 665 € 14,4 %
 
Časové rozlíšenie 427 162 € -25,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?