Hyundai Steel Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • HYSCO SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hyundai Steel Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Mobis ulica 417/1A
01302 Gbeľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16261/L
Od 5.2.2005, posledná zmena 20.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Young Hoon Jang
IČO:
35919868
DIČ:
2021949512

IČ DPH:

SK2021949512
Podľa §4, registrovaný od 21.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
10 028 680 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hyundai Steel Co., Ltd (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Hyundai Steel Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 225 444 360 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 995 521 EUR vzrástol medziročne o 3 799 000 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,45% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 203 868 600 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 215 626 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,42%.

Absolútne ukazovatele

227 925 636 €

42,9 %

14 238 476 €

64,1 %

112 578 192 €

4,0 %

40 269 055 €

28,8 %

14 654 544 €

-7,6 %

Relatívne ukazovatele

6.32 %

0,8 %

4.75

1,6

7.99 %

3,2 %

64.23 %

-6,9 %

0.37

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 203 868 600 € 48,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 575 760 € 3,0 %
Zmena stavu zásob 1 030 404 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 192 652 974 € 47,2 %
Náklady na materiál, energie 19 394 486 € 26,2 %
Služby 1 686 831 € 13,0 %
Pridaná hodnota 14 238 476 € 64,1 %
Osobné náklady 3 000 702 € 9,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 509 300 € 2,7 %
Opravné položky -1 498 003 € -199,3 %
Ostatné výnosy 246 879 € -12,8 %
Iné prevádzkové náklady 61 439 € 6,5 %
Zisk z predaja majetku 7 490 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 921 404 € 92,9 %
HV z finančnej činnosti 527 182 € -47,6 %
z toho Nákladové úroky 437 431 € 98,2 %
HV pred zdanením 11 448 586 € 71,7 %
Daň 2 453 065 € 66,8 %
HV po zdanení 8 995 521 € 73,1 %
EBITDA 9 925 211 € 61,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
112 578 192 € 4,0 %
 
Neobežný majetok 38 136 896 € 1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 323 283 € -3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 27 813 613 € 3,9 %
 
Obežný majetok 74 424 358 € 5,2 %
Zásoby 52 514 833 € -2,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 19 851 897 € 18,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 057 628 € %

 
Časové rozlíšenie 16 938 € -37,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 112 578 192 € 4,0 %
 
Vlastné imanie
40 269 055 € 28,8 %
Základné imanie 10 028 680 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 002 868 € 0,0 %
HV minulých rokov 20 241 986 € 34,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 995 521 € 73,1 %
 
Záväzky 72 256 650 € -6,1 %
Dlhodobé záväzky 261 446 € %

Krátkodobé záväzky 32 182 993 € -25,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 12 000 000 € -45,5 %
Bankové úvery krátkodobé 27 551 272 € 140,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 260 939 € 26,5 %
 
Časové rozlíšenie 52 487 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?