ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • ILJIN EU, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Pravenec 422
97216 Pravenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/15883/R
Od 8.2.2005, posledná zmena 5.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ye Hwan Kim
IČO:
35920050
DIČ:
2021947092

IČ DPH:

SK2021947092
Podľa §4, registrovaný od 16.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 725 207 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ILJIN Co. Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 196 772 122 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 785 866 EUR poklesol medziročne o 1 339 445 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,81%.

Absolútne ukazovatele

215 893 503 €

17,0 %

18 166 249 €

-3,6 %

68 602 774 €

-14,4 %

47 881 512 €

-12,4 %

40 141 898 €

-9,9 %

Relatívne ukazovatele

9.23 %

-1,3 %

2.01

-0,5

9.89 %

-0,2 %

30.20 %

-1,6 %

1.50

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 242 673 € -12,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 195 529 449 € 10,7 %
Zmena stavu zásob -35 150 € 97,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 180 344 € 4,2 %
Náklady na materiál, energie 172 524 165 € 12,8 %
Služby 4 678 306 € 17,1 %
Pridaná hodnota 18 166 249 € -3,6 %
Osobné náklady 9 036 620 € 18,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 775 333 € 5,1 %
Opravné položky 187 908 € %

Ostatné výnosy 1 209 842 € %

Iné prevádzkové náklady 149 091 € 280,2 %
Zisk z predaja majetku 1 478 568 € -15,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 893 615 € -15,2 %
HV z finančnej činnosti -243 548 € -68,4 %
z toho Nákladové úroky 7 304 € 100,0 %
HV pred zdanením 8 650 067 € -16,4 %
Daň 1 864 201 € -16,0 %
HV po zdanení 6 785 866 € -16,5 %
EBITDA 10 190 380 € -10,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
68 602 774 € -14,4 %
 
Neobežný majetok 9 244 826 € -21,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 144 758 € -21,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 100 068 € -43,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 59 327 998 € -13,2 %
Zásoby 30 443 528 € -5,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 17 417 390 € 6,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 467 080 € -42,5 %
 
Časové rozlíšenie 29 950 € 63,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 602 774 € -14,4 %
 
Vlastné imanie
47 881 512 € -12,4 %
Základné imanie 6 725 207 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 672 521 € 0,0 %
HV minulých rokov 33 697 918 € -13,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 785 866 € -16,5 %
 
Záväzky 20 721 262 € -18,7 %
Dlhodobé záväzky 703 742 € -18,8 %
Krátkodobé záväzky 19 216 050 € -19,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 801 470 € -0,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?