ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • ILJIN EU, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Pravenec 422
97216 Pravenec
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/15883/R
Od 8.2.2005, posledná zmena 18.8.2016
Štatutárny orgán:
  • Ye Hwan Kim
IČO:
35920050
DIČ:
2021947092

IČ DPH:

SK2021947092
Podľa §4, registrovaný od 16.2.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 725 207 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ILJIN (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 178 122 617 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 125 311 EUR vzrástol medziročne o 2 300 822 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,75% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,41%.

Absolútne ukazovatele

184 540 375 €

20,3 %

18 837 981 €

3,4 %

80 154 849 €

24,5 %

54 659 099 €

17,5 %

44 570 915 €

22,3 %

Relatívne ukazovatele

10.58 %

-1,5 %

2.48

-0,0

10.14 %

1,1 %

31.81 %

4,1 %

1.52

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 422 159 € 92,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 176 700 458 € 17,9 %
Zmena stavu zásob -1 213 362 € -166,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 132 749 € 93,1 %
Náklady na materiál, energie 152 941 760 € 17,7 %
Služby 3 996 765 € 6,2 %
Pridaná hodnota 18 837 981 € 3,4 %
Osobné náklady 7 605 733 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 640 696 € -2,4 %
Opravné položky -2 599 € -200,0 %
Ostatné výnosy 184 519 € 46,2 %
Iné prevádzkové náklady 39 218 € -85,8 %
Zisk z predaja majetku 1 750 790 € 123,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 490 242 € 17,4 %
HV z finančnej činnosti -144 667 € -74,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 10 345 575 € 16,9 %
Daň 2 220 264 € -26,6 %
HV po zdanení 8 125 311 € 39,5 %
EBITDA 11 377 549 € 4,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
80 154 849 € 24,5 %
 
Neobežný majetok 11 759 223 € -7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 583 520 € -7,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 175 703 € -30,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 68 377 326 € 32,5 %
Zásoby 32 093 198 € 29,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 16 335 019 € 27,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 19 949 109 € 41,8 %
 
Časové rozlíšenie 18 300 € 22,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 80 154 849 € 24,5 %
 
Vlastné imanie
54 659 099 € 17,5 %
Základné imanie 6 725 207 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 672 521 € 0,0 %
HV minulých rokov 39 136 060 € 17,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 125 311 € 39,5 %
 
Záväzky 25 495 750 € 43,0 %
Dlhodobé záväzky 867 114 € -0,1 %
Krátkodobé záväzky 23 824 711 € 56,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 803 925 € -54,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?