DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Historický názov:
  • DYNAMIK NITRA, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 22
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16237/N
Od 10.2.2005, posledná zmena 24.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Dušan Vikor
  • Ing. Vladimír Vikor
  • Ing. Vladimír Vikor
IČO:
35920475
DIČ:
2021956508

IČ DPH:

SK2021956508
Podľa §4, registrovaný od 16.3.2005
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dynamik Holding, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.06.2023 ako riadna.

Firma DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 699 811 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,87%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 206 141 EUR vzrástol medziročne o 887 714 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,82%.

Absolútne ukazovatele

41 783 932 €

30,2 %

7 106 079 €

46,6 %

16 728 709 €

9,4 %

4 213 610 €

26,7 %

4 110 306 €

37,8 %

Relatívne ukazovatele

17.04 %

1,8 %

3.00

0,6

19.17 %

4,0 %

74.81 %

-3,4 %

1.60

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 699 811 € 30,9 %
Zmena stavu zásob -51 485 € -200,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 981 013 € 39,7 %
Služby 29 561 234 € 25,8 %
Pridaná hodnota 7 106 079 € 46,6 %
Osobné náklady 2 371 070 € 16,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 954 € -54,6 %
Opravné položky -2 261 € %
Ostatné výnosy 131 883 € -22,4 %
Iné prevádzkové náklady 798 078 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 066 121 € 38,3 %
HV z finančnej činnosti -4 285 € -229,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 061 836 € 38,2 %
Daň 855 695 € 37,7 %
HV po zdanení 3 206 141 € 38,3 %
EBITDA 4 068 814 € 38,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 728 709 € 9,4 %
 
Neobežný majetok 9 421 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 421 € 7,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 708 898 € 9,4 %
Zásoby 35 949 € -55,5 %
Dlhodobé pohľadávky 5 851 150 € 11,4 %
Krátkodobé pohľadávky 10 581 378 € 13,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 240 421 € -60,8 %
 
Časové rozlíšenie 10 390 € 21,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 728 709 € 9,4 %
 
Vlastné imanie
4 213 610 € 26,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 830 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 000 000 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 206 141 € 38,3 %
 
Záväzky 12 515 099 € 4,6 %
Dlhodobé záväzky 4 368 714 € 13,1 %
Krátkodobé záväzky 6 757 832 € -4,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 388 553 € 31,7 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?