SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.
Sídlo:
Komenského 50
93701 Želiezovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16253/N
Od 15.2.2005, posledná zmena 11.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Lorin-Marian Arz
IČO:
35921293
DIČ:
2021946377

IČ DPH:

SK2021946377
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2005
SK NACE (RÚZ):
31090 Výroba ostatného nábytku
Základné imanie:
1 659 696 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Himolla Polstermöbel GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 657 384 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 90 556 EUR poklesol medziročne o 206 458 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,95%.

Absolútne ukazovatele

27 969 487 €

15,9 %

9 161 134 €

9,6 %

11 466 192 €

-2,1 %

1 676 032 €

5,7 %

2 288 100 €

10,4 %

Relatívne ukazovatele

34.37 %

-2,4 %

0.99

-0,0

0.79 %

-1,8 %

85.38 %

-1,1 %

0.73

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 93 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 657 291 € 17,4 %
Zmena stavu zásob 2 642 € -91,7 %
Aktivácia 773 € 135,0 %
Náklady na predaj tovaru 91 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 13 917 662 € 21,7 %
Služby 3 638 028 € 23,4 %
Pridaná hodnota 9 161 134 € 9,6 %
Osobné náklady 9 281 925 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 223 134 € -11,4 %
Opravné položky -56 116 € %
Ostatné výnosy 635 644 € -20,0 %
Iné prevádzkové náklady 94 151 € -42,3 %
Zisk z predaja majetku 12 819 € -10,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 210 387 € -54,6 %
HV z finančnej činnosti -84 185 € 1,4 %
z toho Nákladové úroky 78 584 € 0,1 %
HV pred zdanením 126 202 € -66,6 %
Daň 35 646 € -56,1 %
HV po zdanení 90 556 € -69,5 %
EBITDA 364 586 € -47,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 466 192 € -2,1 %
 
Neobežný majetok 5 640 257 € -2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 634 681 € -1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 576 € -36,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 167 865 € -12,7 %
Zásoby 3 227 786 € -16,2 %
Dlhodobé pohľadávky 4 800 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 883 436 € -5,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 51 843 € -18,6 %
 
Časové rozlíšenie 658 070 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 466 192 € -2,1 %
 
Vlastné imanie
1 676 032 € 5,7 %
Základné imanie 1 659 696 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 242 038 € 1,2 %
HV minulých rokov -1 316 258 € 17,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 90 556 € -69,5 %
 
Záväzky 9 790 108 € -3,3 %
Dlhodobé záväzky 6 053 421 € 1,0 %
Krátkodobé záväzky 3 532 983 € -9,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 203 704 € -19,7 %
 
Časové rozlíšenie 52 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?