Loading

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • IVAX Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Teslova 26
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35083/B
Od 26.2.2005, posledná zmena 1.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Kalinka Hristova-Metodieva
  • Michael Schrewe
IČO:
35923253
DIČ:
2021957124

IČ DPH:

SK2021957124
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2005
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
298 746 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Teva Pharma B.V. (99,67%)
  • Teva B.V. (0,33%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 52 312 757 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 564 587 EUR poklesol medziročne o 146 419 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 458 425 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 746 679 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,53%.

Absolútne ukazovatele

52 328 098 €

1,6 %

8 264 976 €

-1,2 %

42 158 229 €

16,6 %

10 287 403 €

5,8 %

9 133 686 €

-31,3 %

Relatívne ukazovatele

15.80 %

-0,4 %

2.11

-0,0

1.34 %

-0,6 %

75.60 %

2,5 %

0.67

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 458 425 € 1,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 854 332 € 2,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 38 711 746 € 0,1 %
Náklady na materiál, energie 363 735 € 19,0 %
Služby 5 048 232 € -2,6 %
Pridaná hodnota 8 264 976 € -1,2 %
Osobné náklady 3 911 352 € -0,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 46 727 € -33,4 %
Opravné položky 116 898 € 111,7 %
Ostatné výnosy 3 € -99,9 %
Iné prevádzkové náklady 3 104 551 € -3,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 009 519 € -12,8 %
HV z finančnej činnosti -182 674 € 21,1 %
z toho Nákladové úroky 153 109 € -25,4 %
HV pred zdanením 826 845 € -10,7 %
Daň 262 258 € 21,9 %
HV po zdanení 564 587 € -20,6 %
EBITDA 980 314 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
42 158 229 € 16,6 %
 
Neobežný majetok 192 356 € -18,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 132 828 € -18,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 59 528 € -17,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 198 612 € 14,9 %
Zásoby 19 563 733 € 14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 523 304 € -14,7 %
Krátkodobé pohľadávky 19 911 740 € 19,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 199 835 € -33,3 %
 
Časové rozlíšenie 767 261 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 158 229 € 16,6 %
 
Vlastné imanie
10 287 403 € 5,8 %
Základné imanie 298 746 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 875 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 394 195 € 8,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 564 587 € -20,6 %
 
Záväzky 31 870 826 € 20,6 %
Dlhodobé záväzky 11 000 € 36,5 %
Krátkodobé záväzky 31 308 883 € 50,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 550 943 € -90,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?