Golde Lozorno spol. s r.o.

Historický názov:
  • Inteva Products Slovakia spol. s r. o.
  • ArvinMeritor LVS spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Golde Lozorno spol. s r.o.
Sídlo:
Automobilový priemyselný park, Hala A 1006
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35463/B
Od 1.4.2005, posledná zmena 15.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Aitor Zazpe Goñi
  • Asier Balenciaga Leunda
IČO:
35928158
DIČ:
2021990355

IČ DPH:

SK2021990355
Podľa §4, registrovaný od 26.4.2005
SK NACE (RÚZ):
29310 Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
Základné imanie:
331 940 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CIE ROOF SYSTEMS, S.L.U. (99,77%)
  • Golde Netherlands B.V. (0,23%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Golde Lozorno spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 113 061 050 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 428 982 EUR poklesol medziročne o 179 178 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 12,52%.

Absolútne ukazovatele

114 331 913 €

1,0 %

19 586 592 €

-4,8 %

49 306 024 €

-0,6 %

4 347 093 €

%

14 818 551 €

54,4 %

Relatívne ukazovatele

17.32 %

-0,7 %

1.50

0,1

8.98 %

-0,3 %

91.18 %

-9,0 %

1.11

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 331 696 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 112 729 354 € -1,2 %
Zmena stavu zásob -809 847 € 68,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 82 399 819 € 1,6 %
Služby 10 092 609 € 3,1 %
Pridaná hodnota 19 586 592 € -4,8 %
Osobné náklady 13 097 143 € -12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 163 955 € -22,2 %
Opravné položky 167 560 € 81,6 %
Ostatné výnosy 1 764 635 € 6,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 302 350 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 5 792 402 € 2,4 %
HV z finančnej činnosti -159 047 € 55,0 %
z toho Nákladové úroky 93 281 € 193,5 %
HV pred zdanením 5 633 355 € 6,2 %
Daň 1 204 373 € 73,1 %
HV po zdanení 4 428 982 € -3,9 %
EBITDA 6 951 734 € -0,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 306 024 € -0,6 %
 
Neobežný majetok 6 713 803 € -6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 494 685 € -5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 219 118 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 467 396 € 0,1 %
Zásoby 12 392 471 € 0,3 %
Dlhodobé pohľadávky 6 383 000 € -16,1 %
Krátkodobé pohľadávky 22 492 936 € 41,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 198 989 € -81,8 %
 
Časové rozlíšenie 124 825 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 306 024 € -0,6 %
 
Vlastné imanie
4 347 093 € %

Základné imanie 331 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 77 691 460 € 0,0 %
HV minulých rokov -78 105 288 € 5,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 428 982 € -3,9 %
 
Záväzky 41 786 110 € -4,7 %
Dlhodobé záväzky 13 768 € 11,3 %
Krátkodobé záväzky 18 217 849 € -6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 23 554 493 € -3,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 172 821 € -45,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?