TECHNOGYM E.E., s. r.o.

Aktualizované 28.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TECHNOGYM E.E., s. r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35624/B
Od 13.4.2005, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Alberto Genovesi
  • Franco Pontone
  • Christian Andrea Ballabio
IČO:
35930209
DIČ:
2021991213

IČ DPH:

SK2021991213
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2005
SK NACE (RÚZ):
32300 Výroba športových potrieb
Základné imanie:
15 033 195 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TECHNOGYM S.P.A. (99,98%)
  • Technogym International B.V. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma TECHNOGYM E.E., s. r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 267 729 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 222 251 EUR vzrástol medziročne o 983 256 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,24% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 35,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 52,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,59%.

Absolútne ukazovatele

81 887 655 €

30,4 %

16 782 154 €

12,9 %

48 746 490 €

10,6 %

19 201 337 €

-1,8 %

6 144 485 €

-9,5 %

Relatívne ukazovatele

20.65 %

-3,1 %

1.61

0,1

6.61 %

1,5 %

60.61 %

5,0 %

0.92

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 267 729 € 30,1 %
Zmena stavu zásob 191 464 € 131,0 %
Aktivácia 304 531 € -49,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 59 996 587 € 35,3 %
Služby 4 962 964 € 52,6 %
Pridaná hodnota 16 782 154 € 12,9 %
Osobné náklady 10 403 055 € 2,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 169 405 € 9,8 %
Opravné položky 22 019 € %

Ostatné výnosy 80 516 € -76,5 %
Iné prevádzkové náklady 88 544 € -6,8 %
Zisk z predaja majetku 1 500 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 203 166 € 40,6 %
HV z finančnej činnosti -67 131 € 25,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 136 035 € 42,7 %
Daň 913 784 € 38,4 %
HV po zdanení 3 222 251 € 43,9 %
EBITDA 6 371 071 € 28,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
48 746 490 € 10,6 %
 
Neobežný majetok 13 523 782 € -0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 438 711 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 071 € -16,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 122 934 € 16,1 %
Zásoby 8 499 962 € 4,3 %
Dlhodobé pohľadávky 219 641 € -13,7 %
Krátkodobé pohľadávky 26 399 946 € 20,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 385 € -59,7 %
 
Časové rozlíšenie 99 774 € -46,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 746 490 € 10,6 %
 
Vlastné imanie
19 201 337 € -1,8 %
Základné imanie 15 033 195 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 848 090 € 15,2 %
HV minulých rokov 97 801 € -93,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 222 251 € 43,9 %
 
Záväzky 29 545 153 € 20,5 %
Dlhodobé záväzky 67 036 € 25,7 %
Krátkodobé záväzky 28 855 668 € 23,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 914 € 90,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 619 535 € -42,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?