TECHNOGYM E.E., s. r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TECHNOGYM E.E., s. r.o.
Sídlo:
Mlynské nivy 16
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35624/B
Od 13.4.2005, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Alberto Genovesi
  • Franco Pontone
  • Christian Andrea Ballabio
IČO:
35930209
DIČ:
2021991213

IČ DPH:

SK2021991213
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2005
SK NACE (RÚZ):
32300 Výroba športových potrieb
Základné imanie:
15 033 195 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TECHNOGYM S.P.A. (99,98%)
  • Technogym International B.V. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.03.2024 ako riadna.

Firma TECHNOGYM E.E., s. r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 93 145 729 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 667 626 EUR vzrástol medziročne o 445 375 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,73%.

Absolútne ukazovatele

94 488 939 €

15,4 %

18 738 238 €

11,7 %

47 141 448 €

-3,3 %

19 807 825 €

3,2 %

7 787 871 €

26,7 %

Relatívne ukazovatele

20.12 %

-0,5 %

1.63

0,0

7.78 %

1,2 %

57.98 %

-2,6 %

0.92

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb93 145 729 € 14,6 %
Zmena stavu zásob585 682 € 205,9 %
Aktivácia647 852 € 112,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie69 213 673 € 15,4 %
Služby6 258 175 € 26,1 %
Pridaná hodnota18 738 238 € 11,7 %
Osobné náklady11 519 816 € 10,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku2 317 509 € 6,8 %
Opravné položky150 658 € %

Ostatné výnosy88 487 € 9,9 %
Iné prevádzkové náklady126 734 € 43,1 %
Zisk z predaja majetku0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti4 881 185 € 16,1 %
HV z finančnej činnosti-155 185 € -131,2 %
z toho Nákladové úroky64 149 € 100,0 %
HV pred zdanením4 726 000 € 14,3 %
Daň1 058 374 € 15,8 %
HV po zdanení3 667 626 € 13,8 %
EBITDA7 180 175 € 12,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 141 448 € -3,3 %
 
Neobežný majetok12 741 838 € -5,8 %
Dlhodobý hmotný majetok12 667 208 € -5,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok74 630 € -12,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok34 323 026 € -2,3 %
Zásoby9 951 872 € 17,1 %
Dlhodobé pohľadávky338 403 € 54,1 %
Krátkodobé pohľadávky24 026 374 € -9,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty6 377 € 88,4 %
 
Časové rozlíšenie76 584 € -23,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky47 141 448 € -3,3 %
 
Vlastné imanie
19 807 825 € 3,2 %
Základné imanie15 033 195 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 009 203 € 19,0 %
HV minulých rokov97 801 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 667 626 € 13,8 %
 
Záväzky27 333 623 € -7,5 %
Dlhodobé záväzky67 687 € 1,0 %
Krátkodobé záväzky26 273 213 € -8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé123 € -95,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé992 600 € 60,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?