Bohnenkamp s. r. o.

Historický názov:
  • BOHNENKAMP INTERNATIONAL, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bohnenkamp s. r. o.
Sídlo:
Dolná 2099
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/35654/B
Od 15.4.2005, posledná zmena 10.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Vratko Škára
IČO:
35930594
DIČ:
2021997681

IČ DPH:

SK2021997681
Podľa §4, registrovaný od 23.5.2006
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
750 017 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bohnenkamp AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Bohnenkamp s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 104 019 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 476 159 EUR poklesol medziročne o 62 767 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 75,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 991 467 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 256 045 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 24%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 13,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,46%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,41%.

Absolútne ukazovatele

39 855 531 €

-7,9 %

6 199 115 €

-17,2 %

38 187 025 €

-3,2 %

31 555 263 €

16,5 %

12 022 611 €

17,3 %

Relatívne ukazovatele

16.71 %

-1,1 %

3.16

-0,9

11.72 %

0,2 %

17.37 %

-14,0 %

1.37

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 991 467 € -11,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 112 552 € -11,8 %
Zmena stavu zásob 32 944 € 152,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 735 422 € -10,2 %
Náklady na materiál, energie 5 684 233 € -13,1 %
Služby 2 518 193 € -2,5 %
Pridaná hodnota 6 199 115 € -17,2 %
Osobné náklady 1 960 881 € 5,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 611 466 € 3,5 %
Opravné položky 787 € %

Ostatné výnosy 276 123 € -8,5 %
Iné prevádzkové náklady 97 564 € 8,3 %
Zisk z predaja majetku 836 € -80,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 805 376 € -27,6 %
HV z finančnej činnosti 1 888 799 € 271,6 %
z toho Nákladové úroky 272 291 € 101,7 %
HV pred zdanením 5 694 175 € -1,2 %
Daň 1 218 016 € -0,6 %
HV po zdanení 4 476 159 € -1,4 %
EBITDA 4 416 006 € -24,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 187 025 € -3,2 %
 
Neobežný majetok 21 957 253 € 5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 859 444 € -4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 483 € -48,8 %
Dlhodobý finančný majetok 16 079 326 € 10,2 %
 
Obežný majetok 15 953 034 € -14,1 %
Zásoby 10 482 767 € -23,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 794 951 € -30,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 675 316 € 216,0 %
 
Časové rozlíšenie 276 738 € 226,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 187 025 € -3,2 %
 
Vlastné imanie
31 555 263 € 16,5 %
Základné imanie 750 017 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 75 002 € 0,0 %
HV minulých rokov 26 254 085 € 20,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 476 159 € -1,4 %
 
Záväzky 6 631 762 € -46,3 %
Dlhodobé záväzky 234 007 € 25,2 %
Krátkodobé záväzky 2 632 318 € -23,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 992 464 € -44,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 574 843 € -68,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 198 130 € 10,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?