SEONG JI SLOVAKIA s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SEONG JI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Záhradnícka 51
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36252/B
Od 28.5.2005, posledná zmena 9.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Kim Jong Ju
IČO:
35938048
DIČ:
2022011519

IČ DPH:

SK2022011519
Podľa §4, registrovaný od 6.6.2005
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
108 217 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SJT Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.03.2024 ako riadna.

Firma SEONG JI SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 519 487 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,61%. Dosiahnutý zisk po zdanení 450 979 EUR poklesol medziročne o 1 131 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,05% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 40,68%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,15%.

Absolútne ukazovatele

36 870 618 €

0,3 %

2 318 407 €

-7,4 %

8 018 551 €

2,0 %

2 945 459 €

18,1 %

4 632 109 €

16,1 %

Relatívne ukazovatele

6.35 %

-0,5 %

1.48

-0,3

5.62 %

-0,1 %

63.27 %

-5,0 %

1.75

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 519 487 € -0,6 %
Zmena stavu zásob -180 191 € -23,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 016 637 € -1,1 %
Služby 1 004 252 € 40,7 %
Pridaná hodnota 2 318 407 € -7,4 %
Osobné náklady 1 569 455 € 9,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 472 681 € 26,9 %
Opravné položky 210 € 100,0 %
Ostatné výnosy 467 919 € 248,8 %
Iné prevádzkové náklady 9 809 € -6,1 %
Zisk z predaja majetku 12 510 € 92,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 746 681 € -9,3 %
HV z finančnej činnosti 22 893 € 129,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 769 574 € 3,1 %
Daň 318 595 € 8,2 %
HV po zdanení 450 979 € -0,3 %
EBITDA 1 206 852 € 1,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 018 551 € 2,0 %
 
Neobežný majetok 432 716 € 2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 349 782 € 3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 750 € -63,2 %
Dlhodobý finančný majetok 81 184 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 568 322 € 1,8 %
Zásoby 2 409 888 € -19,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 700 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 268 806 € 18,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 886 928 € 14,4 %
 
Časové rozlíšenie 17 513 € 129,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 018 551 € 2,0 %
 
Vlastné imanie
2 945 459 € 18,1 %
Základné imanie 108 217 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 822 € 100,0 %
HV minulých rokov 2 375 441 € 22,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 450 979 € -0,3 %
 
Záväzky 5 053 428 € -5,6 %
Dlhodobé záväzky 1 264 179 € -3,2 %
Krátkodobé záväzky 2 931 362 € -14,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 857 887 € 39,3 %
 
Časové rozlíšenie 19 664 € 0,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?