SEONG JI SLOVAKIA s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SEONG JI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Záhradnícka 51
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36252/B
Od 28.5.2005, posledná zmena 9.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Kim Jong Ju
IČO:
35938048
DIČ:
2022011519

IČ DPH:

SK2022011519
Podľa §4, registrovaný od 6.6.2005
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
108 217 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SJT Co., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma SEONG JI SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 745 025 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 452 110 EUR vzrástol medziročne o 101 889 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,2%.

Absolútne ukazovatele

36 758 075 €

40,5 %

2 503 535 €

27,1 %

7 864 672 €

6,2 %

2 494 479 €

22,1 %

3 990 055 €

26,8 %

Relatívne ukazovatele

6.81 %

-0,8 %

1.74

0,4

5.75 %

1,0 %

68.28 %

-4,2 %

1.29

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 745 025 € 41,2 %
Zmena stavu zásob -145 539 € -47,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 382 120 € 43,3 %
Služby 713 831 € 8,0 %
Pridaná hodnota 2 503 535 € 27,1 %
Osobné náklady 1 437 911 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 372 616 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 134 164 € -40,0 %
Iné prevádzkové náklady 10 451 € -81,1 %
Zisk z predaja majetku 6 500 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 823 221 € 44,1 %
HV z finančnej činnosti -76 672 € 23,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 746 549 € 58,6 %
Daň 294 439 € 144,1 %
HV po zdanení 452 110 € 29,1 %
EBITDA 1 189 337 € 82,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 864 672 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 424 266 € -11,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 338 332 € -14,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 750 € %

Dlhodobý finančný majetok 81 184 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 432 773 € 7,4 %
Zásoby 2 984 088 € -13,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 700 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 923 478 € -21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 522 507 € 148,4 %
 
Časové rozlíšenie 7 633 € 35,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 864 672 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
2 494 479 € 22,1 %
Základné imanie 108 217 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 1 934 152 € 22,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 452 110 € 29,1 %
 
Záväzky 5 350 575 € 0,1 %
Dlhodobé záväzky 1 306 593 € 6,4 %
Krátkodobé záväzky 3 428 033 € -8,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 615 949 € 72,8 %
 
Časové rozlíšenie 19 618 € 0,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?