Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Sídlo:
Ivánska cesta 2
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36257/B
Od 28.5.2005, posledná zmena 6.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Bučko
  • Martin Mihaliček
IČO:
35938111
DIČ:
2022014093

IČ DPH:

SK2022014093
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2005
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
2 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Inter Cars S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma Inter Cars Slovenská republika s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 108 253 134 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 396 963 EUR vzrástol medziročne o 136 693 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,68% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 105 560 412 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 23 473 516 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 31,07%.

Absolútne ukazovatele

109 190 749 €

17,3 %

5 743 918 €

6,1 %

34 221 081 €

21,8 %

6 706 940 €

2,1 %

5 388 445 €

-3,8 %

Relatívne ukazovatele

5.31 %

-0,6 %

2.26

-0,5

7.00 %

-1,1 %

80.40 %

3,8 %

0.58

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 105 560 412 € 17,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 692 722 € 13,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 82 086 896 € 18,4 %
Náklady na materiál, energie 861 568 € 23,7 %
Služby 19 565 501 € 15,8 %
Pridaná hodnota 5 743 918 € 6,1 %
Osobné náklady 2 536 603 € 31,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 133 € 4,0 %
Opravné položky -7 047 € -115,6 %
Ostatné výnosy 733 241 € 35,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 093 932 € 34,7 %
Zisk z predaja majetku 89 669 € 35,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 792 458 € -10,9 %
HV z finančnej činnosti -66 329 € -100,8 %
z toho Nákladové úroky 95 752 € 49,0 %
HV pred zdanením 2 726 129 € -12,1 %
Daň 329 166 € -60,9 %
HV po zdanení 2 396 963 € 6,0 %
EBITDA 2 841 875 € -11,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 221 081 € 21,8 %
 
Neobežný majetok 994 704 € 65,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 994 704 € 97,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 986 479 € 21,1 %
Zásoby 16 712 485 € 22,9 %
Dlhodobé pohľadávky 651 006 € -7,7 %
Krátkodobé pohľadávky 14 102 590 € 17,5 %
Krátkodobý finančný majetok 70 € 100,0 %
Finančné účty 1 520 328 € 62,5 %
 
Časové rozlíšenie 239 898 € -3,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 221 081 € 21,8 %
 
Vlastné imanie
6 706 940 € 2,1 %
Základné imanie 2 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 250 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 559 977 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 396 963 € 6,0 %
 
Záväzky 27 514 141 € 27,8 %
Dlhodobé záväzky 3 119 € -16,8 %
Krátkodobé záväzky 19 821 988 € 27,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 364 938 € 31,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 324 096 € -2,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?