Loading

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
Sídlo:
Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01) 38
Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01)
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16739/N
Od 7.6.2005, posledná zmena 6.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Murat Yürekten
IČO:
35939389
DIČ:
2022021210

IČ DPH:

SK2022021210
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2005
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
1 841 434 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Murat Yürekten (80,0%)
  • Özlem Selcen (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 56 232 087 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 526 510 EUR poklesol medziročne o 1 569 027 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,76%.

Absolútne ukazovatele

57 476 377 €

0,9 %

15 105 549 €

-5,5 %

32 094 367 €

-14,0 %

11 280 544 €

13,3 %

4 506 002 €

21,0 %

Relatívne ukazovatele

26.86 %

-1,6 %

1.62

-0,2

4.76 %

-3,5 %

64.85 %

-8,5 %

0.67

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 456 370 € -39,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 775 717 € 3,1 %
Zmena stavu zásob -171 990 € -195,3 %
Aktivácia 9 506 € -62,9 %
Náklady na predaj tovaru 2 253 413 € -39,7 %
Náklady na materiál, energie 36 496 200 € 5,6 %
Služby 2 214 441 € 4,6 %
Pridaná hodnota 15 105 549 € -5,5 %
Osobné náklady 9 329 804 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 381 251 € -3,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 13 931 € -64,7 %
Iné prevádzkové náklady 55 677 € -42,8 %
Zisk z predaja majetku -1 738 998 € 5,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 613 750 € -35,9 %
HV z finančnej činnosti -712 218 € -117,3 %
z toho Nákladové úroky 638 326 € 127,0 %
HV pred zdanením 1 901 532 € -49,3 %
Daň 375 022 € -42,8 %
HV po zdanení 1 526 510 € -50,7 %
EBITDA 5 733 999 € -22,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 094 367 € -14,0 %
 
Neobežný majetok 9 717 475 € 4,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 697 587 € 4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 887 € -56,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 316 594 € -20,1 %
Zásoby 10 445 502 € -27,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 11 849 872 € -12,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 219 € 72,6 %
 
Časové rozlíšenie 60 298 € -5,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 094 367 € -14,0 %
 
Vlastné imanie
11 280 544 € 13,3 %
Základné imanie 1 841 434 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 641 175 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 271 425 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 526 510 € -50,7 %
 
Záväzky 20 716 969 € -24,3 %
Dlhodobé záväzky 1 436 345 € 91,5 %
Krátkodobé záväzky 5 855 083 € -45,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 333 320 € -37,5 %
Bankové úvery krátkodobé 11 918 952 € -11,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 173 269 € -23,3 %
 
Časové rozlíšenie 96 854 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?