ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
Sídlo:
Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01) 38
Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01)
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16739/N
Od 7.6.2005, posledná zmena 11.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Murat Yürekten
IČO:
35939389
DIČ:
2022021210

IČ DPH:

SK2022021210
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2005
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
1 841 434 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Murat Yürekten (80,0%)
  • Özlem Selcen (15,0%)
  • Selim Yürekten (5,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 201 262 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 51,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 095 537 EUR vzrástol medziročne o 1 940 813 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,55%.

Absolútne ukazovatele

56 968 464 €

48,5 %

15 992 233 €

36,8 %

37 316 777 €

24,8 %

9 954 033 €

43,0 %

3 724 493 €

37,8 %

Relatívne ukazovatele

28.46 %

-3,1 %

1.86

0,4

8.30 %

4,4 %

73.33 %

-3,4 %

0.56

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 034 054 € 147,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 52 167 208 € 47,2 %
Zmena stavu zásob 180 442 € 121,3 %
Aktivácia 25 647 € 43,5 %
Náklady na predaj tovaru 3 735 825 € 155,6 %
Náklady na materiál, energie 34 563 113 € 61,9 %
Služby 2 116 180 € 22,0 %
Pridaná hodnota 15 992 233 € 36,8 %
Osobné náklady 8 578 237 € 9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 429 832 € -1,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 39 428 € %

Iné prevádzkové náklady 97 376 € 67,6 %
Zisk z predaja majetku -1 847 736 € -121,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 078 480 € 167,2 %
HV z finančnej činnosti -327 797 € -25,3 %
z toho Nákladové úroky 281 161 € 18,8 %
HV pred zdanením 3 750 683 € 196,5 %
Daň 655 146 € %

HV po zdanení 3 095 537 € 168,1 %
EBITDA 7 356 048 € 93,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 316 777 € 24,8 %
 
Neobežný majetok 9 338 746 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 293 346 € 0,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 45 400 € 6,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 914 286 € 35,6 %
Zásoby 14 316 258 € 47,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 13 585 733 € 25,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 12 295 € -36,3 %
 
Časové rozlíšenie 63 744 € 62,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 316 777 € 24,8 %
 
Vlastné imanie
9 954 033 € 43,0 %
Základné imanie 1 841 433 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 641 175 € 0,0 %
HV minulých rokov 375 888 € 155,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 095 537 € 168,1 %
 
Záväzky 27 361 824 € 19,4 %
Dlhodobé záväzky 750 051 € -59,8 %
Krátkodobé záväzky 10 736 674 € 62,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 133 324 € -27,3 %
Bankové úvery krátkodobé 13 515 943 € 19,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 225 832 € 8,8 %
 
Časové rozlíšenie 920 € -96,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?