Medirex Servis, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Medirex Servis, s.r.o.
Sídlo:
Holubyho 35
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36638/B
Od 30.6.2005, posledná zmena 24.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Seman
  • MUDr. Radoslav Bardún
IČO:
35943076
DIČ:
2022035697

IČ DPH:

SK2022035697
Podľa §4, registrovaný od 5.8.2005
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Medirex, a.s. (80,0%)
  • Sanguines, s. r. o. (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Medirex Servis, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 818 970 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 27,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 395 860 EUR poklesol medziročne o 1 511 420 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,58% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 353 690 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 433 682 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,2%.

Absolútne ukazovatele

30 394 428 €

-26,5 %

5 227 426 €

-22,5 %

23 638 098 €

-2,5 %

7 078 507 €

-39,2 %

-4 792 056 €

-294,7 %

Relatívne ukazovatele

17.53 %

1,1 %

1.53

-0,7

5.91 %

-6,1 %

70.05 %

18,1 %

0.53

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 353 690 € -27,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 465 280 € -0,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 920 008 € -30,2 %
Náklady na materiál, energie 280 081 € 28,9 %
Služby 1 391 455 € 19,3 %
Pridaná hodnota 5 227 426 € -22,5 %
Osobné náklady 3 409 861 € 15,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 126 687 € 32,4 %
Opravné položky 192 032 € -19,0 %
Ostatné výnosy 103 048 € %

Iné prevádzkové náklady 160 473 € %

Zisk z predaja majetku 13 612 € -53,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 455 033 € -58,0 %
HV z finančnej činnosti 338 609 € 48,4 %
z toho Nákladové úroky 109 733 € 13,2 %
HV pred zdanením 1 793 642 € -51,4 %
Daň 397 782 € -49,3 %
HV po zdanení 1 395 860 € -52,0 %
EBITDA 1 568 108 € -55,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 638 098 € -2,5 %
 
Neobežný majetok 15 673 710 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 424 499 € 103,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 110 518 € 65,2 %
Dlhodobý finančný majetok 15 138 693 € -0,9 %
 
Obežný majetok 7 928 558 € -8,3 %
Zásoby 629 056 € -5,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 304 333 € 3,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 843 660 € -12,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 151 509 € 101,5 %
 
Časové rozlíšenie 35 830 € -24,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 638 098 € -2,5 %
 
Vlastné imanie
7 078 507 € -39,2 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 444 438 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 231 569 € -36,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 395 860 € -52,0 %
 
Záväzky 16 559 591 € 31,5 %
Dlhodobé záväzky 4 982 115 € %

Krátkodobé záväzky 7 702 111 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 750 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 125 365 € 29,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?