KAMI PROFIT, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KAMI PROFIT, s.r.o.
Sídlo:
Pri starom letisku 17
83107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/36648/B
Od 30.6.2005, posledná zmena 3.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Barbora Mikitová
  • Ing. Milín Kaňuščák
IČO:
35943301
DIČ:
2022023872

IČ DPH:

SK2022023872
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2005
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing Milín Kaňuščák (66,0%)
  • BAMIKA, s.r.o. (30,0%)
  • Ladislav Lipka (3,0%)
  • Ing. Tomáš Madi (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.05.2023 ako riadna.

Firma KAMI PROFIT, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 848 890 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 92,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 898 044 EUR vzrástol medziročne o 723 688 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 83,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 93,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 49,31%.

Absolútne ukazovatele

31 146 980 €

92,1 %

3 575 750 €

106,3 %

10 209 189 €

4,8 %

1 795 904 €

100,0 %

1 854 251 €

-21,3 %

Relatívne ukazovatele

11.59 %

0,8 %

1.69

0,5

8.80 %

7,0 %

82.41 %

-8,4 %

1.27

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 093 € -65,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 813 797 € 93,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 9 342 € -84,3 %
Náklady na materiál, energie 5 122 589 € 83,5 %
Služby 22 141 209 € 93,2 %
Pridaná hodnota 3 575 750 € 106,3 %
Osobné náklady 2 113 386 € 49,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 113 720 € 76,9 %
Opravné položky 1 196 € 100,0 %
Ostatné výnosy 214 149 € 158,7 %
Iné prevádzkové náklady 342 603 € %

Zisk z predaja majetku 13 977 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 232 971 € %

HV z finančnej činnosti -56 518 € -59,4 %
z toho Nákladové úroky 35 491 € -20,8 %
HV pred zdanením 1 176 453 € %

Daň 278 409 € %

HV po zdanení 898 044 € %

EBITDA 1 332 714 € 293,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 209 189 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 299 670 € 20,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 299 338 € 21,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 332 € -85,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 175 048 € -2,7 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 252 150 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 855 480 € -29,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 067 418 € 2,2 %
 
Časové rozlíšenie 734 471 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 209 189 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
1 795 904 € 100,0 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 787 860 € 28,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 898 044 € %

 
Záväzky 8 310 616 € -4,5 %
Dlhodobé záväzky 1 434 423 € 23,8 %
Krátkodobé záväzky 5 948 247 € -1,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 752 202 € -20,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 175 744 € 187,9 %
 
Časové rozlíšenie 102 669 € -28,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?