Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Historický názov:
  • Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  • GovCo, a.s.
Aktualizované 30.11.2023
Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Jaslovské Bohunice 360
91930 Jaslovské Bohunice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10788/T
Od 16.7.2005, posledná zmena 28.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Horváth
  • Ing. Miroslav Božik, PhD.
  • JUDr. Vladimír Švigár
  • Pavol Štuller, MBA
IČO:
35946024
DIČ:
2022036599

IČ DPH:

SK2022036599
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2005
SK NACE (RÚZ):
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Základné imanie:
36 446 940 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 941 567 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 304 984 EUR poklesol medziročne o 18 941 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 832 967 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,77%.

Absolútne ukazovatele

168 994 949 €

3,6 %

-33 256 752 €

-0,3 %

1 939 747 021 €

62,1 %

211 707 838 €

-0,8 %

214 590 546 €

2,4 %

Relatívne ukazovatele

-114.91 %

19,4 %

-0.95

-0,0

0.17 %

-0,1 %

89.09 %

6,9 %

2.48

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 941 567 € 17,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 2 832 967 € 12,5 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 8 426 590 € -6,3 %
Služby 56 604 696 € 10,1 %
Pridaná hodnota -33 256 752 € -0,3 %
Osobné náklady 35 091 703 € -0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 115 492 € 2,2 %
Opravné položky 1 254 € %

Ostatné výnosy 111 363 755 € 8,7 %
Iné prevádzkové náklady 16 595 885 € 84,6 %
Zisk z predaja majetku 578 826 € -44,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 881 495 € 6,7 %
HV z finančnej činnosti -3 637 208 € 6,1 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 6 244 287 € 16,0 %
Daň 2 939 303 € 42,7 %
HV po zdanení 3 304 984 € -0,6 %
EBITDA 26 418 161 € 5,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 939 747 021 € 62,1 %
 
Neobežný majetok 278 666 159 € 5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 174 535 988 € 9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 743 818 € 1,2 %
Dlhodobý finančný majetok 103 386 353 € -0,9 %
 
Obežný majetok 1 650 999 817 € 78,0 %
Zásoby 735 102 € 2,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 301 812 813 € 122,4 %
Krátkodobé pohľadávky 180 160 132 € 38,1 %
Krátkodobý finančný majetok 21 681 € 1,4 %
Finančné účty 168 270 089 € -20,3 %
 
Časové rozlíšenie 10 081 045 € 109,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 939 747 021 € 62,1 %
 
Vlastné imanie
211 707 838 € -0,8 %
Základné imanie 36 446 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 134 493 525 € -0,7 %
HV minulých rokov 37 462 389 € -2,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 304 984 € -0,6 %
 
Záväzky 1 603 044 546 € 85,0 %
Dlhodobé záväzky 4 163 789 € -21,6 %
Krátkodobé záväzky 19 676 208 € -6,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 6 658 € 111,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 579 197 891 € 88,0 %
 
Časové rozlíšenie 124 994 637 € 7,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?