Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Historický názov:
  • Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  • GovCo, a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Subjekt verejnej správy

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Jaslovské Bohunice 360
91930 Jaslovské Bohunice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10788/T
Od 16.7.2005, posledná zmena 11.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Klein
  • JUDr. Vladimír Švigár
  • RNDr. Peter Gerhart, PhD.
IČO:
35946024
DIČ:
2022036599

IČ DPH:

SK2022036599
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2005
SK NACE (RÚZ):
38220 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
Základné imanie:
36 446 940 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 134 623 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 296 903 EUR vzrástol medziročne o 991 919 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 168 558 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 138,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,82%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,28%.

Absolútne ukazovatele

205 825 813 €

21,8 %

-38 134 232 €

-14,7 %

2 103 367 380 €

8,4 %

213 169 112 €

0,7 %

205 776 116 €

-4,1 %

Relatívne ukazovatele

-118.67 %

-3,8 %

-1.02

-0,1

0.20 %

0,0 %

89.87 %

0,8 %

2.24

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 134 623 € 11,0 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 3 168 558 € 11,8 %
Náklady na predaj tovaru 0 € 0 %
Náklady na materiál, energie 20 129 609 € 138,9 %
Služby 53 307 804 € -5,8 %
Pridaná hodnota -38 134 232 € -14,7 %
Osobné náklady 37 296 768 € 6,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 759 261 € 21,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 115 305 842 € 3,5 %
Iné prevádzkové náklady 12 771 396 € -23,0 %
Zisk z predaja majetku 34 747 € -94,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 378 932 € -35,4 %
HV z finančnej činnosti 1 243 720 € 134,2 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 7 622 652 € 22,1 %
Daň 3 325 749 € 13,1 %
HV po zdanení 4 296 903 € 30,0 %
EBITDA 26 245 576 € -0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 103 367 380 € 8,4 %
 
Neobežný majetok 288 720 933 € 3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 184 723 789 € 5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 608 133 € 116,2 %
Dlhodobý finančný majetok 102 389 011 € -1,0 %
 
Obežný majetok 1 808 341 921 € 9,5 %
Zásoby 1 111 601 € 51,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 444 388 612 € 11,0 %
Krátkodobé pohľadávky 159 590 600 € -11,4 %
Krátkodobý finančný majetok 22 325 € 3,0 %
Finančné účty 203 228 783 € 20,8 %
 
Časové rozlíšenie 6 304 526 € -37,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 103 367 380 € 8,4 %
 
Vlastné imanie
213 169 112 € 0,7 %
Základné imanie 36 446 940 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 133 481 183 € -0,8 %
HV minulých rokov 38 944 086 € 4,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 296 903 € 30,0 %
 
Záväzky 1 748 981 720 € 9,1 %
Dlhodobé záväzky 3 746 466 € -10,0 %
Krátkodobé záväzky 23 261 240 € 18,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 931 € -41,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 721 970 083 € 9,0 %
 
Časové rozlíšenie 141 216 548 € 13,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?