SWEP Slovakia s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWEP Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Industrial park Kechnec, Kechnec 288
04458 Seňa
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/20576/V
Od 3.8.2005, posledná zmena 16.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Axel Arne Fredrik Paulsson
  • Eva Ulrika Nordqvist
IČO:
35948566
DIČ:
2022052648

IČ DPH:

SK2022052648
Podľa §4, registrovaný od 19.10.2005
SK NACE (RÚZ):
28210 Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Dover Luxembourg Finance Sàrl (99,92%)
  • Dover Switzerland Participations GmbH (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma SWEP Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 338 136 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 715 883 EUR vzrástol medziročne o 1 202 242 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 40,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,22%.

Absolútne ukazovatele

74 423 885 €

35,1 %

16 447 532 €

23,5 %

41 360 995 €

46,0 %

11 179 141 €

12,1 %

-14 977 268 €

-62,7 %

Relatívne ukazovatele

22.13 %

-2,5 %

1.55

0,1

8.98 %

0,1 %

72.97 %

8,2 %

0.27

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 338 136 € 37,5 %
Zmena stavu zásob -1 249 152 € %
Aktivácia 283 807 € 24,9 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 53 714 755 € 40,0 %
Služby 3 194 254 € 23,2 %
Pridaná hodnota 16 447 532 € 23,5 %
Osobné náklady 10 598 965 € 17,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 313 271 € 13,0 %
Opravné položky 16 250 € 159,9 %
Ostatné výnosy 1 038 089 € 30,3 %
Iné prevádzkové náklady 47 384 € -37,6 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 526 001 € 53,5 %
HV z finančnej činnosti -160 795 € %
z toho Nákladové úroky 154 251 € %

HV pred zdanením 4 365 206 € 49,3 %
Daň 649 323 € 58,1 %
HV po zdanení 3 715 883 € 47,8 %
EBITDA 6 839 272 € 36,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 360 995 € 46,0 %
 
Neobežný majetok 27 870 962 € 36,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 859 952 € 36,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 260 € -60,6 %
Dlhodobý finančný majetok 750 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 650 723 € 68,8 %
Zásoby 5 742 812 € 104,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 885 627 € 47,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 22 284 € 126,9 %
 
Časové rozlíšenie 839 310 € 130,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 360 995 € 46,0 %
 
Vlastné imanie
11 179 141 € 12,1 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 139 403 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 996 098 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 715 883 € 47,8 %
 
Záväzky 30 181 854 € 64,5 %
Dlhodobé záväzky 386 298 € 14,5 %
Krátkodobé záväzky 28 467 301 € 66,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 328 255 € 39,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?