BIC Slovakia s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BIC Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 1
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17797/T
Od 15.8.2005, posledná zmena 16.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Gary Horsfield
IČO:
35950234
DIČ:
2022043914

IČ DPH:

SK2022043914
Podľa §4, registrovaný od 5.9.2005
SK NACE (RÚZ):
82920 Baliace činnosti
Základné imanie:
15 574 255 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SOCIETE B I C (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma BIC Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 142 978 072 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 948 971 EUR vzrástol medziročne o 1 619 228 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,49%.

Absolútne ukazovatele

237 228 883 €

-3,3 %

3 861 202 €

133,4 %

80 092 300 €

6,8 %

34 623 530 €

6,0 %

35 493 475 €

4,2 %

Relatívne ukazovatele

2.70 %

1,7 %

1.81

0,9

4.93 %

1,8 %

56.77 %

0,4 %

0.60

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb142 978 072 € -9,1 %
Zmena stavu zásob-441 187 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie113 402 070 € -12,4 %
Služby25 467 087 € 0,9 %
Pridaná hodnota3 861 202 € 133,4 %
Osobné náklady2 130 188 € 19,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku90 127 € -9,4 %
Opravné položky-193 474 € -119,4 %
Ostatné výnosy1 110 467 € 19,8 %
Iné prevádzkové náklady365 918 € -0,9 %
Zisk z predaja majetku3 394 717 € -2,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti5 780 153 € 51,4 %
HV z finančnej činnosti-922 821 € -37,9 %
z toho Nákladové úroky1 204 959 € %

HV pred zdanením4 857 332 € 54,3 %
Daň908 361 € 11,0 %
HV po zdanení3 948 971 € 69,5 %
EBITDA2 282 089 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
80 092 300 € 6,8 %
 
Neobežný majetok664 550 € 115,6 %
Dlhodobý hmotný majetok664 550 € 115,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok79 422 994 € 6,4 %
Zásoby52 686 561 € 0,6 %
Dlhodobé pohľadávky1 151 345 € -3,9 %
Krátkodobé pohľadávky24 706 279 € 23,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty878 809 € -10,3 %
 
Časové rozlíšenie4 756 € -72,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky80 092 300 € 6,8 %
 
Vlastné imanie
34 623 530 € 6,0 %
Základné imanie15 574 255 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 557 426 € 0,0 %
HV minulých rokov13 542 878 € 2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení3 948 971 € 69,5 %
 
Záväzky45 468 770 € 7,5 %
Dlhodobé záväzky7 582 € 18,7 %
Krátkodobé záväzky42 767 221 € 8,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé15 709 € 153,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé2 678 258 € -7,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?