BIC Slovakia s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BIC Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná 1
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17797/T
Od 15.8.2005, posledná zmena 8.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Gary Horsfield
IČO:
35950234
DIČ:
2022043914

IČ DPH:

SK2022043914
Podľa §4, registrovaný od 5.9.2005
SK NACE (RÚZ):
82920 Baliace činnosti
Základné imanie:
15 574 255 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SOCIETE BIC (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma BIC Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 157 274 071 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 329 743 EUR poklesol medziročne o 4 466 292 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,19%.

Absolútne ukazovatele

245 271 233 €

7,1 %

1 654 430 €

-75,2 %

74 964 780 €

43,2 %

32 674 559 €

7,7 %

34 054 195 €

6,8 %

Relatívne ukazovatele

1.05 %

-3,5 %

0.93

-2,7

3.11 %

-9,9 %

56.41 %

14,4 %

0.53

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 157 274 071 € 6,8 %
Zmena stavu zásob 75 669 € -96,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 129 469 430 € 8,2 %
Služby 25 228 851 € 6,1 %
Pridaná hodnota 1 654 430 € -75,2 %
Osobné náklady 1 782 784 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 99 484 € 1,5 %
Opravné položky 997 029 € %

Ostatné výnosy 926 931 € -4,2 %
Iné prevádzkové náklady 369 337 € -12,2 %
Zisk z predaja majetku 3 487 640 € 7,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 817 396 € -55,2 %
HV z finančnej činnosti -669 135 € %
z toho Nákladové úroky 139 911 € 270,7 %
HV pred zdanením 3 148 261 € -62,7 %
Daň 818 518 € -50,5 %
HV po zdanení 2 329 743 € -65,7 %
EBITDA 429 240 € -91,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
74 964 780 € 43,2 %
 
Neobežný majetok 308 183 € -9,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 308 183 € -9,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 74 639 286 € 43,6 %
Zásoby 52 389 072 € 37,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 198 283 € 12,0 %
Krátkodobé pohľadávky 20 072 560 € 70,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 979 371 € 2,2 %
 
Časové rozlíšenie 17 311 € 24,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 74 964 780 € 43,2 %
 
Vlastné imanie
32 674 559 € 7,7 %
Základné imanie 15 574 255 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 557 426 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 213 135 € 105,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 329 743 € -65,7 %
 
Záväzky 42 290 221 € 92,2 %
Dlhodobé záväzky 6 386 € 16,5 %
Krátkodobé záväzky 39 397 930 € 106,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 189 € 22,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 879 716 € -2,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?