Loading

Estamp Slovakia s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Estamp Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 52
95301 Zlaté Moravce
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/19949/N
Od 18.8.2005, posledná zmena 26.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Pere Amat Garriga
IČO:
35950765
DIČ:
2022054452

IČ DPH:

SK2022054452
Podľa §4, registrovaný od 22.9.2005
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 016 334 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ESTAMP INT, S.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Estamp Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 930 911 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 863 461 EUR vzrástol medziročne o 1 981 046 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 78,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,54%.

Absolútne ukazovatele

53 279 460 €

48,2 %

3 748 114 €

-3,5 %

20 544 758 €

-8,7 %

11 185 156 €

34,4 %

8 823 253 €

58,9 %

Relatívne ukazovatele

8.34 %

-3,9 %

0.67

-0,1

13.94 %

10,0 %

45.56 %

-17,4 %

1.26

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 101 637 € 12,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 829 274 € 44,4 %
Zmena stavu zásob 290 068 € 68,4 %
Aktivácia 6 502 € 104,1 %
Náklady na predaj tovaru 2 965 908 € 9,7 %
Náklady na materiál, energie 32 749 123 € 62,0 %
Služby 5 760 447 € 16,1 %
Pridaná hodnota 3 748 114 € -3,5 %
Osobné náklady 5 612 746 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 392 206 € -11,2 %
Opravné položky 3 889 € 113,2 %
Ostatné výnosy 7 148 600 € 71,6 %
Iné prevádzkové náklady 192 966 € %

Zisk z predaja majetku -3 623 € 97,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 695 173 € 220,0 %
HV z finančnej činnosti -62 750 € -108,9 %
z toho Nákladové úroky 57 607 € 189,9 %
HV pred zdanením 3 632 423 € 223,0 %
Daň 768 962 € 217,3 %
HV po zdanení 2 863 461 € 224,5 %
EBITDA 5 091 002 € 78,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 544 758 € -8,7 %
 
Neobežný majetok 4 332 859 € -16,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 310 845 € -16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 014 € -46,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 175 485 € -6,5 %
Zásoby 6 936 165 € -20,3 %
Dlhodobé pohľadávky 164 573 € -27,1 %
Krátkodobé pohľadávky 7 527 486 € 5,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 547 261 € 27,3 %
 
Časové rozlíšenie 36 414 € 42,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 544 758 € -8,7 %
 
Vlastné imanie
11 185 156 € 34,4 %
Základné imanie 2 016 334 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 368 953 € 13,6 %
HV minulých rokov 5 936 408 € 16,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 863 461 € 224,5 %
 
Záväzky 9 359 602 € -34,0 %
Dlhodobé záväzky 60 132 € 34,2 %
Krátkodobé záväzky 6 316 521 € -7,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 643 343 € -29,9 %
Bankové úvery krátkodobé 907 552 € -80,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 432 054 € 74,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?