Marel Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Marel Food Systems s.r.o.
  • Carnitech/Marel s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Marel Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Dolné Hony 7
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17013/N
Od 23.8.2005, posledná zmena 1.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Hoferica
  • Michael John Key
  • Rudolf Gubric
IČO:
35951371
DIČ:
2022047599

IČ DPH:

SK2022047599
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2005
SK NACE (RÚZ):
28930 Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Základné imanie:
7 151 331 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Marel Holding BV (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma Marel Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 271 870 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 279 977 EUR vzrástol medziročne o 532 965 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 31,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,81%.

Absolútne ukazovatele

76 948 431 €

34,0 %

15 640 893 €

14,7 %

62 678 302 €

44,0 %

21 302 951 €

12,0 %

18 948 679 €

76,7 %

Relatívne ukazovatele

21.06 %

-2,9 %

1.42

0,1

3.64 %

-0,4 %

66.01 %

9,7 %

1.11

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 240 € 0,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 262 630 € 30,7 %
Zmena stavu zásob 42 431 € 108,0 %
Aktivácia 6 951 € -28,6 %
Náklady na predaj tovaru 7 115 € 22,0 %
Náklady na materiál, energie 53 068 704 € 37,5 %
Služby 5 139 298 € 32,0 %
Pridaná hodnota 15 640 893 € 14,7 %
Osobné náklady 11 044 176 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 274 391 € 5,0 %
Opravné položky 465 242 € 153,2 %
Ostatné výnosy 447 458 € 16,2 %
Iné prevádzkové náklady 174 244 € 3,2 %
Zisk z predaja majetku -70 877 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 524 663 € 46,8 %
HV z finančnej činnosti -580 383 € -274,5 %
z toho Nákladové úroky 549 256 € 242,3 %
HV pred zdanením 2 944 280 € 31,1 %
Daň 664 303 € 33,2 %
HV po zdanení 2 279 977 € 30,5 %
EBITDA 4 869 931 € 35,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
62 678 302 € 44,0 %
 
Neobežný majetok 23 120 837 € 48,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 100 214 € 49,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 623 € -43,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 193 459 € 41,2 %
Zásoby 16 696 546 € 28,1 %
Dlhodobé pohľadávky 262 104 € 73,1 %
Krátkodobé pohľadávky 21 301 367 € 47,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 933 442 € %

 
Časové rozlíšenie 364 006 € 48,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 62 678 302 € 44,0 %
 
Vlastné imanie
21 302 951 € 12,0 %
Základné imanie 7 151 331 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 862 107 € 1,0 %
HV minulých rokov 3 009 536 € 122,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 279 977 € 30,5 %
 
Záväzky 40 967 365 € 67,8 %
Dlhodobé záväzky 20 819 710 € 188,2 %
Krátkodobé záväzky 12 655 795 € -3,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 282 901 € 85,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 208 959 € 28,5 %
 
Časové rozlíšenie 407 986 € 293,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?