Marel Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Marel Food Systems s.r.o.
  • Carnitech/Marel s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Marel Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Dolné Hony 7
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17013/N
Od 23.8.2005, posledná zmena 1.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Hoferica
  • Michael John Key
  • Rudolf Gubric
IČO:
35951371
DIČ:
2022047599

IČ DPH:

SK2022047599
Podľa §4, registrovaný od 8.9.2005
SK NACE (RÚZ):
28930 Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Základné imanie:
7 151 331 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Marel Holding BV (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Marel Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 57 524 934 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 940 620 EUR poklesol medziročne o 1 339 357 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,41%.

Absolútne ukazovatele

60 803 220 €

-21,0 %

16 074 251 €

2,8 %

68 242 012 €

8,9 %

22 243 570 €

4,4 %

23 816 793 €

25,7 %

Relatívne ukazovatele

27.94 %

6,9 %

1.42

0,0

1.38 %

-2,3 %

67.40 %

1,4 %

1.48

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 992 € -46,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 519 942 € -22,5 %
Zmena stavu zásob 975 942 € %

Aktivácia 15 208 € 118,8 %
Náklady na predaj tovaru 4 252 € -40,2 %
Náklady na materiál, energie 36 463 797 € -31,3 %
Služby 5 136 844 € -0,0 %
Pridaná hodnota 16 074 251 € 2,8 %
Osobné náklady 11 309 913 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 564 086 € 22,7 %
Opravné položky 841 386 € 80,8 %
Ostatné výnosy 257 979 € -42,3 %
Iné prevádzkové náklady 263 782 € 51,4 %
Zisk z predaja majetku 105 890 € 249,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 295 893 € -6,5 %
HV z finančnej činnosti -1 836 097 € -216,4 %
z toho Nákladové úroky 2 117 477 € 285,5 %
HV pred zdanením 1 459 796 € -50,4 %
Daň 519 176 € -21,8 %
HV po zdanení 940 620 € -58,7 %
EBITDA 4 754 089 € -2,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
68 242 012 € 8,9 %
 
Neobežný majetok 24 124 539 € 4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 118 241 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 298 € -69,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 865 839 € 9,4 %
Zásoby 14 247 336 € -14,7 %
Dlhodobé pohľadávky 457 876 € 74,7 %
Krátkodobé pohľadávky 13 807 387 € -35,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 353 240 € %

 
Časové rozlíšenie 1 251 634 € 243,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 68 242 012 € 8,9 %
 
Vlastné imanie
22 243 570 € 4,4 %
Základné imanie 7 151 331 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 976 106 € 1,3 %
HV minulých rokov 5 175 513 € 72,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 940 620 € -58,7 %
 
Záväzky 44 008 054 € 7,4 %
Dlhodobé záväzky 25 959 138 € 24,7 %
Krátkodobé záväzky 17 846 058 € 41,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 358 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 196 500 € -6,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 990 388 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?