Loading

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

Historický názov:
  • OLYMPIC ENTERTAINMENT SLOVAKIA s.r.o.
  • FIRST STEP s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo:
Mostová 2
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37413/B
Od 6.9.2005, posledná zmena 15.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Erki Tavas
IČO:
35953080
DIČ:
2022099992

IČ DPH:

SK2022099992
Podľa §4, registrovaný od 5.4.2016
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
2 159 696 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 83 079 219 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 102,42%. Dosiahnutá strata 951 937 EUR sa znížila medziročne o 1 216 164 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,62% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 101,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 98,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,08%.

Absolútne ukazovatele

84 003 711 €

97,4 %

77 122 997 €

102,8 %

8 950 417 €

8,4 %

-3 128 212 €

-43,7 %

-943 941 €

-55,0 %

Relatívne ukazovatele

92.83 %

0,2 %

15.70

6,2

-10.64 %

15,6 %

134.95 %

8,6 %

0.65

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 233 112 € 104,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 82 846 107 € 102,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 95 794 € 41,9 %
Náklady na materiál, energie 654 669 € 101,1 %
Služby 5 205 759 € 98,3 %
Pridaná hodnota 77 122 997 € 102,8 %
Osobné náklady 4 913 728 € 23,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 762 380 € -16,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 915 516 € -38,9 %
Iné prevádzkové náklady 73 069 637 € 99,6 %
Zisk z predaja majetku 5 398 € -28,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -701 834 € 64,6 %
HV z finančnej činnosti -250 103 € -35,3 %
z toho Nákladové úroky 175 482 € 12,9 %
HV pred zdanením -951 937 € 56,1 %
Daň
HV po zdanení -951 937 € 56,1 %
EBITDA 55 148 € 105,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 950 417 € 8,4 %
 
Neobežný majetok 3 781 120 € -8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 278 642 € -14,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 502 478 € -4,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 557 965 € 23,2 %
Zásoby 122 850 € 19,4 %
Dlhodobé pohľadávky 3 025 634 € 0,5 %
Krátkodobé pohľadávky 127 462 € -44,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 282 019 € 256,7 %
 
Časové rozlíšenie 611 332 € 37,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 950 417 € 8,4 %
 
Vlastné imanie
-3 128 212 € -43,7 %
Základné imanie 2 159 696 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 345 182 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 681 153 € -86,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -951 937 € 56,1 %
 
Záväzky 12 078 629 € 15,8 %
Dlhodobé záväzky 8 423 728 € 3,8 %
Krátkodobé záväzky 3 084 073 € 77,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 531 € 50,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 567 297 € -1,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?