OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

Historický názov:
  • OLYMPIC ENTERTAINMENT SLOVAKIA s.r.o.
  • FIRST STEP s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo:
Mostová 2
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37413/B
Od 6.9.2005, posledná zmena 15.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Erki Tavas
IČO:
35953080
DIČ:
2022099992

IČ DPH:

SK2022099992
Podľa §4, registrovaný od 5.4.2016
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
2 159 696 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.05.2024 ako riadna.

Firma OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 143 343 597 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,54%. Dosiahnutá strata 4 659 716 EUR sa prehĺbila medziročne o 3 707 779 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,04%.

Absolútne ukazovatele

144 294 484 €

71,8 %

135 238 484 €

75,4 %

8 313 654 €

-7,1 %

-7 787 929 €

-149,0 %

-1 559 555 €

-65,2 %

Relatívne ukazovatele

94.35 %

1,5 %

22.37

6,7

-56.05 %

-45,4 %

193.68 %

58,7 %

0.50

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 297 715 € 27,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 143 045 882 € 72,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 99 124 € 3,5 %
Náklady na materiál, energie 859 369 € 31,3 %
Služby 7 146 620 € 37,3 %
Pridaná hodnota 135 238 484 € 75,4 %
Osobné náklady 6 045 955 € 23,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 843 987 € 10,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 948 060 € 3,6 %
Iné prevádzkové náklady 133 315 221 € 82,4 %
Zisk z predaja majetku 500 € -90,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -4 018 119 € %
HV z finančnej činnosti -641 597 € -156,5 %
z toho Nákladové úroky 524 801 € 199,1 %
HV pred zdanením -4 659 716 € %
Daň
HV po zdanení -4 659 716 € %
EBITDA -3 174 632 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 313 654 € -7,1 %
 
Neobežný majetok 3 548 644 € -6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 388 487 € 8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 160 157 € -13,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 419 257 € -3,0 %
Zásoby 76 785 € -37,5 %
Dlhodobé pohľadávky 3 045 671 € 0,7 %
Krátkodobé pohľadávky 195 000 € 53,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 101 801 € -14,1 %
 
Časové rozlíšenie 345 753 € -43,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 313 654 € -7,1 %
 
Vlastné imanie
-7 787 929 € -149,0 %
Základné imanie 2 159 696 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 345 182 € 0,0 %
HV minulých rokov -5 633 091 € -20,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 659 716 € %
 
Záväzky 16 101 583 € 33,3 %
Dlhodobé záväzky 12 128 378 € 44,0 %
Krátkodobé záväzky 3 274 490 € 6,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 404 € 24,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 694 311 € 22,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?