Monarflex s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Monarflex s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 1
94303 Štúrovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17061/N
Od 9.9.2005, posledná zmena 25.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Štefan Balog
  • Carsten Römgens
IČO:
35953411
DIČ:
2022055035

IČ DPH:

SK2022055035
Podľa §4, registrovaný od 20.9.2005
SK NACE (RÚZ):
22210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
Základné imanie:
7 634 602 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BMI Group Holdings UK Limited (99,9%)
  • BMI Group Operations S.A.R.L. (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Monarflex s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 169 750 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 70,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 833 084 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,33% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 99,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 283,23%.

Absolútne ukazovatele

52 496 987 €

94,1 %

7 332 476 €

236,7 %

49 624 625 €

71,1 %

13 450 660 €

-42,5 %

9 502 884 €

53,7 %

Relatívne ukazovatele

14.91 %

7,4 %

2.01

-0,3

3.69 %

14,1 %

72.90 %

53,5 %

0.48

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 375 834 € 100,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 793 916 € 67,7 %
Zmena stavu zásob 2 972 480 € 248,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 064 172 € 91,7 %
Náklady na materiál, energie 36 499 652 € 72,3 %
Služby 3 953 087 € 99,7 %
Pridaná hodnota 7 332 476 € 236,7 %
Osobné náklady 3 650 263 € 283,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 786 976 € -81,5 %
Opravné položky 293 892 € 151,0 %
Ostatné výnosy 102 561 € %

Iné prevádzkové náklady 503 076 € %

Zisk z predaja majetku 28 750 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 522 423 € 183,7 %
HV z finančnej činnosti -839 945 € %
z toho Nákladové úroky 841 157 € %

HV pred zdanením 1 682 478 € 155,8 %
Daň -150 606 € -100,0 %
HV po zdanení 1 833 084 € 160,8 %
EBITDA 3 280 649 € 219,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 624 625 € 71,1 %
 
Neobežný majetok 29 041 732 € 66,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 181 389 € 65,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 860 343 € 85,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 560 204 € 78,9 %
Zásoby 15 077 030 € 223,6 %
Dlhodobé pohľadávky 421 439 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 061 735 € -25,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € 0 %
 
Časové rozlíšenie 22 689 € 148,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 624 625 € 71,1 %
 
Vlastné imanie
13 450 660 € -42,5 %
Základné imanie 7 634 602 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 35 607 579 € 7,1 %
HV minulých rokov -31 624 605 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 833 084 € 160,8 %
 
Záväzky 36 173 965 € %

Dlhodobé záväzky 25 014 010 € %

Krátkodobé záväzky 10 658 570 € 100,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 501 385 € 69,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?