Oberbank Leasing s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Oberbank Leasing s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37563/B
Od 20.9.2005, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Mag. Martin Lagler
IČO:
35955015
DIČ:
2022063142

IČ DPH:

SK2022063142
Podľa §4, registrovaný od 30.9.2005
SK NACE (RÚZ):
64910 Finančný lízing
Základné imanie:
1 460 533 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • OBERBANK LEASING GESELLSCHAFT MBH. (99,9%)
  • Oberbank AG (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 12.03.2024 ako riadna.

Firma Oberbank Leasing s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 685 087 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 785 378 EUR poklesol medziročne o 113 244 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 408 918 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 599 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,08%.

Absolútne ukazovatele

43 225 669 €

-8,2 %

2 510 377 €

29,4 %

146 802 619 €

11,0 %

9 290 237 €

9,2 %

-81 251 128 €

-65,4 %

Relatívne ukazovatele

6.66 %

2,2 %

3.82

0,9

0.53 %

-0,2 %

93.67 %

0,1 %

0.22

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 408 918 € -15,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 276 169 € 22,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 398 319 € -15,7 %
Náklady na materiál, energie 31 489 € -4,9 %
Služby 744 902 € 1,0 %
Pridaná hodnota 2 510 377 € 29,4 %
Osobné náklady 656 915 € -0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 026 371 € 23,7 %
Opravné položky 263 661 € -46,7 %
Ostatné výnosy 349 014 € -14,4 %
Iné prevádzkové náklady 59 687 € -2,6 %
Zisk z predaja majetku 27 636 € -32,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 119 607 € 11,9 %
HV z finančnej činnosti 2 118 962 € -11,8 %
z toho Nákladové úroky 2 310 939 € %

HV pred zdanením 999 355 € -11,7 %
Daň 213 977 € -8,3 %
HV po zdanení 785 378 € -12,6 %
EBITDA 1 879 128 € 65,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
146 802 619 € 11,0 %
 
Neobežný majetok 66 345 569 € 32,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 976 106 € 23,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 36 360 € -29,9 %
Dlhodobý finančný majetok 52 333 103 € 34,8 %
 
Obežný majetok 80 069 441 € -2,3 %
Zásoby 2 221 351 € 41,8 %
Dlhodobé pohľadávky 54 339 215 € -3,2 %
Krátkodobé pohľadávky 23 482 887 € -3,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 25 988 € 139,6 %
 
Časové rozlíšenie 387 609 € 79,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 146 802 619 € 11,0 %
 
Vlastné imanie
9 290 237 € 9,2 %
Základné imanie 1 460 533 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 137 688 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 906 638 € 22,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 785 378 € -12,6 %
 
Záväzky 137 462 848 € 11,1 %
Dlhodobé záväzky 2 033 € -0,3 %
Krátkodobé záväzky 1 318 371 € -49,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 30 006 970 € -38,1 %
Bankové úvery krátkodobé 106 001 058 € 46,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 134 416 € -17,6 %
 
Časové rozlíšenie 49 534 € -37,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?