Oberbank Leasing s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Oberbank Leasing s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/37563/B
Od 20.9.2005, posledná zmena 29.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Mag. Martin Lagler
IČO:
35955015
DIČ:
2022063142

IČ DPH:

SK2022063142
Podľa §4, registrovaný od 30.9.2005
SK NACE (RÚZ):
64910 Finančný lízing
Základné imanie:
1 460 533 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • OBERBANK LEASING GESELLSCHAFT MBH. (99,9%)
  • Oberbank AG (0,1%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 09.03.2023 ako riadna.

Firma Oberbank Leasing s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 537 339 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 898 622 EUR poklesol medziročne o 386 004 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 40 865 081 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 38 551 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,93%.

Absolútne ukazovatele

47 073 354 €

15,2 %

1 939 897 €

21,4 %

132 297 924 €

8,8 %

8 504 861 €

11,8 %

-49 119 441 €

14,4 %

Relatívne ukazovatele

4.46 %

0,0 %

2.95

0,9

0.68 %

-0,4 %

93.57 %

-0,2 %

0.33

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 40 865 081 € 21,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 672 258 € 16,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 40 826 530 € 21,5 %
Náklady na materiál, energie 33 108 € 13,7 %
Služby 737 804 € 11,0 %
Pridaná hodnota 1 939 897 € 21,4 %
Osobné náklady 657 417 € -13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 446 025 € 9,4 %
Opravné položky 494 695 € %

Ostatné výnosy 407 932 € 76,4 %
Iné prevádzkové náklady 61 288 € %

Zisk z predaja majetku 41 100 € -92,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 270 496 € -82,7 %
HV z finančnej činnosti 2 402 412 € 3,6 %
z toho Nákladové úroky 94 307 € %

HV pred zdanením 1 131 916 € -30,3 %
Daň 233 294 € -31,1 %
HV po zdanení 898 622 € -30,0 %
EBITDA 1 134 429 € 17,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
132 297 924 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 50 150 221 € 23,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 289 622 € 16,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 892 € -25,7 %
Dlhodobý finančný majetok 38 808 707 € 25,9 %
 
Obežný majetok 81 931 559 € 1,4 %
Zásoby 1 566 345 € 160,8 %
Dlhodobé pohľadávky 56 152 937 € 2,9 %
Krátkodobé pohľadávky 24 201 429 € -5,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 848 € -84,1 %
 
Časové rozlíšenie 216 144 € 23,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 132 297 924 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
8 504 861 € 11,8 %
Základné imanie 1 460 533 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 137 688 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 008 018 € 47,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 898 622 € -30,0 %
 
Záväzky 123 714 280 € 8,6 %
Dlhodobé záväzky 2 040 € 132,1 %
Krátkodobé záväzky 2 588 902 € 131,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 48 513 650 € 62,3 %
Bankové úvery krátkodobé 72 446 522 € -12,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 163 166 € -46,1 %
 
Časové rozlíšenie 78 783 € 12,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?