Loading

DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • DATALOGIC SCANNING SLOVAKIA, s.r.o.
  • DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Prílohy 47
91926 Zavar
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18131/T
Od 23.9.2005, posledná zmena 18.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Marco Carnovale
  • Róbert Tepala
  • Sergio Bassoli
IČO:
35955660
DIČ:
2022060117

IČ DPH:

SK2022060117
Podľa §4, registrovaný od 27.9.2005
SK NACE (RÚZ):
26200 Výroba počítačov a periférnych zariadení
Základné imanie:
66 388 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DATALOGIC S.R.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 927 519 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 897 114 EUR poklesol medziročne o 672 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,17%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,49%.

Absolútne ukazovatele

92 414 782 €

23,8 %

6 440 465 €

37,9 %

36 467 414 €

21,7 %

4 496 072 €

-0,0 %

1 371 758 €

50,0 %

Relatívne ukazovatele

7.86 %

1,5 %

1.18

0,2

7.94 %

-1,7 %

87.67 %

2,7 %

0.46

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 927 519 € 11,7 %
Zmena stavu zásob 2 864 689 € 144,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 72 847 631 € 29,4 %
Služby 5 674 892 € -6,2 %
Pridaná hodnota 6 440 465 € 37,9 %
Osobné náklady 5 449 269 € 12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 024 019 € 65,6 %
Opravné položky -119 444 € -26,3 %
Ostatné výnosy 4 837 807 € -9,3 %
Iné prevádzkové náklady 571 580 € -18,6 %
Zisk z predaja majetku 725 770 € 25,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 907 838 € 11,0 %
HV z finančnej činnosti -1 067 679 € -69,1 %
z toho Nákladové úroky 457 749 € %

HV pred zdanením 3 840 159 € 1,4 %
Daň 943 045 € 5,8 %
HV po zdanení 2 897 114 € -0,0 %
EBITDA 5 035 307 € 15,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 467 414 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 3 732 760 € -0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 712 125 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 636 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 717 988 € 24,8 %
Zásoby 18 081 025 € 40,7 %
Dlhodobé pohľadávky 465 145 € 17,6 %
Krátkodobé pohľadávky 14 170 628 € 9,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 190 € -50,0 %
 
Časové rozlíšenie 16 665 € 15,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 467 414 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
4 496 072 € -0,0 %
Základné imanie 66 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 639 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 525 931 € -0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 897 114 € -0,0 %
 
Záväzky 31 971 342 € 25,6 %
Dlhodobé záväzky 28 130 € 37,4 %
Krátkodobé záväzky 30 897 750 € 24,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 045 462 € 96,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?