Lyreco CE, SE

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Lyreco CE, SE
Sídlo:
Panholec 20
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Po/1311/B
Od 8.10.2005, posledná zmena 8.3.2024
Štatutárny orgán:
 • Grégory Liénard
 • Mikuláš Herškovič
 • Xavier Etienne
IČO:
35958120
DIČ:
2022076947

IČ DPH:

SK2022076947
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
47620 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
63 840 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.07.2023 ako riadna.

  Firma Lyreco CE, SE dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 305 142 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,67%. Dosiahnutá strata 4 194 809 EUR sa prehĺbila medziročne o 747 438 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,18% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 57 146 820 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 21 558 718 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 37%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,29%.

  Absolútne ukazovatele

  58 806 585 €

  22,6 %

  10 222 041 €

  7,8 %

  28 278 402 €

  15,8 %

  6 733 998 €

  -15,1 %

  -819 948 €

  -9,3 %

  Relatívne ukazovatele

  17.84 %

  -2,5 %

  0.76

  -0,1

  -14.83 %

  -0,7 %

  76.19 %

  8,7 %

  0.62

  -0,0 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 57 146 820 € 22,5 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb158 322 € 134,6 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru35 588 102 € 24,0 %
  Náklady na materiál, energie1 385 565 € 52,4 %
  Služby10 085 811 € 26,1 %
  Pridaná hodnota10 222 041 € 7,8 %
  Osobné náklady13 491 038 € 15,3 %
  Odpisy a opravné položky k majetku1 337 893 € -0,8 %
  Opravné položky33 733 € 108,4 %
  Ostatné výnosy1 339 487 € 10,7 %
  Iné prevádzkové náklady490 334 € -39,2 %
  Zisk z predaja majetku-4 755 € -100,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti-3 772 602 € -20,5 %
  HV z finančnej činnosti-422 207 € -33,9 %
  z toho Nákladové úroky211 386 € 11,4 %
  HV pred zdanením-4 194 809 € -21,7 %
  Daň
  HV po zdanení-4 194 809 € -21,7 %
  EBITDA-2 429 954 € -11,2 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  28 278 402 € 15,8 %
   
  Neobežný majetok10 432 372 € -8,0 %
  Dlhodobý hmotný majetok10 348 317 € -8,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok84 055 € %

  Dlhodobý finančný majetok
   
  Obežný majetok17 465 627 € 37,1 %
  Zásoby6 348 401 € 57,2 %
  Dlhodobé pohľadávky
  Krátkodobé pohľadávky10 077 764 € 36,0 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty1 039 462 € -19,3 %
   
  Časové rozlíšenie380 403 € 16,4 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky28 278 402 € 15,8 %
   
  Vlastné imanie
  6 733 998 € -15,1 %
  Základné imanie60 840 481 € 5,2 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania982 322 € 0,0 %
  HV minulých rokov-50 893 996 € -7,3 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení-4 194 809 € -21,7 %
   
  Záväzky21 433 876 € 30,0 %
  Dlhodobé záväzky10 882 € %

  Krátkodobé záväzky18 555 450 € 34,3 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé2 867 544 € 7,6 %
   
  Časové rozlíšenie110 528 € 100,0 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?