Lyreco CE, SE

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Lyreco CE, SE
Sídlo:
Panholec 20
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Po/1311/B
Od 8.10.2005, posledná zmena 8.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Grégory Liénard
  • Mikuláš Herškovič
  • Xavier Etienne
IČO:
35958120
DIČ:
2022076947

IČ DPH:

SK2022076947
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
47620 Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
63 840 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.07.2023 ako riadna.

Firma Lyreco CE, SE dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 305 142 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,67%. Dosiahnutá strata 4 194 809 EUR sa prehĺbila medziročne o 747 438 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 57 146 820 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 21 558 718 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 37%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,29%.

Absolútne ukazovatele

58 806 585 €

22,6 %

10 222 041 €

7,8 %

28 278 402 €

15,8 %

6 733 998 €

-15,1 %

-819 948 €

-9,3 %

Relatívne ukazovatele

17.84 %

-2,5 %

0.76

-0,1

-14.83 %

-0,7 %

76.19 %

8,7 %

0.62

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 146 820 € 22,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 158 322 € 134,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 35 588 102 € 24,0 %
Náklady na materiál, energie 1 385 565 € 52,4 %
Služby 10 085 811 € 26,1 %
Pridaná hodnota 10 222 041 € 7,8 %
Osobné náklady 13 491 038 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 337 893 € -0,8 %
Opravné položky 33 733 € 108,4 %
Ostatné výnosy 1 339 487 € 10,7 %
Iné prevádzkové náklady 490 334 € -39,2 %
Zisk z predaja majetku -4 755 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 772 602 € -20,5 %
HV z finančnej činnosti -422 207 € -33,9 %
z toho Nákladové úroky 211 386 € 11,4 %
HV pred zdanením -4 194 809 € -21,7 %
Daň
HV po zdanení -4 194 809 € -21,7 %
EBITDA -2 429 954 € -11,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 278 402 € 15,8 %
 
Neobežný majetok 10 432 372 € -8,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 348 317 € -8,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 84 055 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 465 627 € 37,1 %
Zásoby 6 348 401 € 57,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 10 077 764 € 36,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 039 462 € -19,3 %
 
Časové rozlíšenie 380 403 € 16,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 278 402 € 15,8 %
 
Vlastné imanie
6 733 998 € -15,1 %
Základné imanie 60 840 481 € 5,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 982 322 € 0,0 %
HV minulých rokov -50 893 996 € -7,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 194 809 € -21,7 %
 
Záväzky 21 433 876 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 10 882 € %

Krátkodobé záväzky 18 555 450 € 34,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 867 544 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 110 528 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?