Penta Hospitals SK, a. s.

Historický názov:
  • Svet zdravia, a.s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Penta Hospitals SK, a. s.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3721/B
Od 26.10.2005, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Valaška
  • MUDr. Igor Pramuk, MPH
  • MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
IČO:
35960884
DIČ:
2022081721

IČ DPH:

SK7020000669
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
8 292 910 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Penta Hospitals SK, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 82 398 118 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 12,46%. Dosiahnutá strata 5 215 335 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 792 529 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 8,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,71%.

Absolútne ukazovatele

98 508 815 €

-5,4 %

30 629 687 €

-17,6 %

186 290 246 €

12,2 %

18 183 225 €

-22,3 %

6 737 488 €

252,7 %

Relatívne ukazovatele

37.17 %

-2,4 %

0.80

-0,2

-2.80 %

-0,7 %

90.24 %

4,3 %

1.08

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 82 398 118 € -12,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 848 481 € 38,6 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 7 690 739 € -10,4 %
Služby 44 897 217 € -8,1 %
Pridaná hodnota 30 629 687 € -17,6 %
Osobné náklady 38 150 282 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 057 373 € 105,9 %
Opravné položky 28 759 € -98,4 %
Ostatné výnosy 11 991 687 € 152,1 %
Iné prevádzkové náklady 5 351 149 € 12,7 %
Zisk z predaja majetku -772 € -104,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -6 938 005 € -79,0 %
HV z finančnej činnosti 464 532 € %

z toho Nákladové úroky 2 693 103 € -21,5 %
HV pred zdanením -6 473 473 € -64,1 %
Daň -1 258 138 € -141,5 %
HV po zdanení -5 215 335 € -52,4 %
EBITDA -880 057 € 7,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
186 290 246 € 12,2 %
 
Neobežný majetok 102 512 344 € -10,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 984 243 € -15,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 591 274 € -24,4 %
Dlhodobý finančný majetok 82 936 827 € -6,9 %
 
Obežný majetok 83 236 567 € 62,5 %
Zásoby 537 387 € -59,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 501 429 € 20,2 %
Krátkodobé pohľadávky 66 549 933 € 50,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 647 818 € 222,0 %
 
Časové rozlíšenie 541 335 € 1,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 186 290 246 € 12,2 %
 
Vlastné imanie
18 183 225 € -22,3 %
Základné imanie 8 292 910 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 326 410 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 220 760 € -284,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 215 335 € -52,4 %
 
Záväzky 163 468 167 € 19,3 %
Dlhodobé záväzky 90 826 855 € 96,8 %
Krátkodobé záväzky 70 900 131 € 68,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 741 181 € -46,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 638 854 € -16,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?