Loading

KINEX BEARINGS, a.s.

Historický názov:
  • ZKL KINEX, a.s.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KINEX BEARINGS, a.s.
Sídlo:
1. mája 71/36
01483 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10613/L
Od 9.11.2005, posledná zmena 1.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Hajnala
  • Michal Perun
  • Ing. Ferdinand Štefanec
  • Ing. Eduard Jakubík
  • PhDr. Peter Schnelly
IČO:
35962623
DIČ:
2022083382

IČ DPH:

SK2022083382
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
4 448 876 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma KINEX BEARINGS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 281 411 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,16%. Dosiahnutá strata 382 823 EUR sa prehĺbila medziročne o 24 113 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 73,97% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 650 409 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,24%.

Absolútne ukazovatele

66 155 624 €

14,1 %

16 544 787 €

-1,5 %

50 098 928 €

6,0 %

19 974 377 €

-1,9 %

2 869 807 €

34,4 %

Relatívne ukazovatele

27.45 %

-4,1 %

1.10

0,0

-0.76 %

0,0 %

60.13 %

3,2 %

0.60

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 346 204 € 0,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 935 207 € 16,7 %
Zmena stavu zásob 1 268 167 € %

Aktivácia 650 409 € -7,6 %
Náklady na predaj tovaru 9 498 873 € 3,2 %
Náklady na materiál, energie 31 376 039 € 31,8 %
Služby 4 982 462 € 17,7 %
Pridaná hodnota 16 544 787 € -1,5 %
Osobné náklady 15 105 830 € -1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 695 197 € -13,6 %
Opravné položky -220 191 € -201,5 %
Ostatné výnosy 356 639 € -61,3 %
Iné prevádzkové náklady 695 000 € -10,9 %
Zisk z predaja majetku 1 899 989 € 50,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 323 405 € 216,9 %
HV z finančnej činnosti -568 903 € %
z toho Nákladové úroky 236 345 € 41,2 %
HV pred zdanením -245 498 € -61,7 %
Daň 137 325 € -33,6 %
HV po zdanení -382 823 € -6,7 %
EBITDA 898 422 € -43,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 098 928 € 6,0 %
 
Neobežný majetok 21 998 525 € -5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 827 616 € -5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 532 656 € -13,0 %
Dlhodobý finančný majetok 638 253 € 0,0 %
 
Obežný majetok 27 795 417 € 16,9 %
Zásoby 12 962 036 € 28,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 609 577 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok 36 252 € 0,0 %
Finančné účty 187 552 € -48,6 %
 
Časové rozlíšenie 304 986 € 39,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 098 928 € 6,0 %
 
Vlastné imanie
19 974 377 € -1,9 %
Základné imanie 4 448 876 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 155 329 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 752 995 € -2,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -382 823 € -6,7 %
 
Záväzky 28 723 948 € 13,5 %
Dlhodobé záväzky 1 790 486 € 14,1 %
Krátkodobé záväzky 16 867 588 € 22,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 440 209 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 6 962 405 € 7,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 663 260 € 2,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 400 603 € -12,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?