KINEX BEARINGS, a.s.

Historický názov:
  • ZKL KINEX, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KINEX BEARINGS, a.s.
Sídlo:
1. mája 71/36
01483 Bytča
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10613/L
Od 9.11.2005, posledná zmena 22.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Eduard Jakubík
  • Ing. Ferdinand Štefanec
  • Ing. Peter Hajnala
  • Michal Perun
  • PhDr. Peter Schnelly
IČO:
35962623
DIČ:
2022083382

IČ DPH:

SK2022083382
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
28150 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
Základné imanie:
4 448 876 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 04/2023 do 03/2024 podaná 12.06.2024 ako riadna.

Firma KINEX BEARINGS, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 73 029 354 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 780 903 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,52% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 621 572 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,99%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,83%.

Absolútne ukazovatele

75 077 340 €

13,5 %

20 189 121 €

22,0 %

49 468 310 €

-1,3 %

20 755 282 €

3,9 %

4 474 352 €

55,9 %

Relatívne ukazovatele

27.65 %

0,2 %

1.23

0,1

1.58 %

2,3 %

58.04 %

-2,1 %

0.64

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2023 do 3/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 082 623 € 50,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 946 731 € 14,3 %
Zmena stavu zásob -549 431 € -143,3 %
Aktivácia 621 572 € -4,4 %
Náklady na predaj tovaru 14 149 884 € 49,0 %
Náklady na materiál, energie 32 736 127 € 4,3 %
Služby 5 579 811 € 12,0 %
Pridaná hodnota 20 189 121 € 22,0 %
Osobné náklady 16 439 466 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 509 369 € -6,9 %
Opravné položky 448 674 € %

Ostatné výnosy 644 709 € 80,8 %
Iné prevádzkové náklady 773 732 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku 631 549 € -66,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 740 690 € %

HV z finančnej činnosti -550 893 € 3,2 %
z toho Nákladové úroky 439 727 € 86,1 %
HV pred zdanením 1 189 797 € %

Daň 408 894 € 197,8 %
HV po zdanení 780 903 € %

EBITDA 3 618 510 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
49 468 310 € -1,3 %
 
Neobežný majetok 21 509 574 € -2,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 388 122 € -2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 483 199 € -3,2 %
Dlhodobý finančný majetok 638 253 € 0,0 %
 
Obežný majetok 27 606 945 € -0,7 %
Zásoby 12 973 389 € 0,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 438 936 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok 36 252 € 0,0 %
Finančné účty 158 368 € -15,6 %
 
Časové rozlíšenie 351 791 € 15,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 468 310 € -1,3 %
 
Vlastné imanie
20 755 282 € 3,9 %
Základné imanie 4 448 876 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 155 329 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 370 174 € -2,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 780 903 € %

 
Záväzky 27 481 275 € -4,3 %
Dlhodobé záväzky 2 226 560 € 24,4 %
Krátkodobé záväzky 16 638 739 € -1,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 5 613 892 € -19,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 002 084 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 231 753 € -12,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?