Handtmann Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Traťová 9
04018 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/19049/V
Od 22.11.2005, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Heiko Pfeiffer
  • Marián Sládek
IČO:
35964626
DIČ:
2022101356

IČ DPH:

SK2022101356
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2006
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
9 250 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Handtmann Auslands- Beteiligungen GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Handtmann Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 171 350 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 489 225 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,67% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,85%.

Absolútne ukazovatele

31 823 273 €

-1,3 %

6 190 409 €

-22,3 %

21 252 861 €

7,7 %

12 879 269 €

3,9 %

3 396 561 €

5,4 %

Relatívne ukazovatele

21.22 %

-4,7 %

1.01

-0,5

2.30 %

3,2 %

39.40 %

2,2 %

0.78

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 171 350 € -5,2 %
Zmena stavu zásob -839 265 € -210,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 15 950 986 € -2,1 %
Služby 6 155 822 € -14,8 %
Pridaná hodnota 6 190 409 € -22,3 %
Osobné náklady 6 120 690 € 15,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 403 911 € -10,9 %
Opravné položky 185 097 € %

Ostatné výnosy 3 178 814 € %

Iné prevádzkové náklady 156 760 € -27,7 %
Zisk z predaja majetku -1 944 € -105,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 535 689 € 249,0 %
HV z finančnej činnosti -144 493 € -105,0 %
z toho Nákladové úroky 140 605 € 117,2 %
HV pred zdanením 391 196 € %

Daň -98 029 € -136,5 %
HV po zdanení 489 225 € %

EBITDA 2 941 544 € 4,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 252 861 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 9 600 134 € -11,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 584 515 € -11,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 619 € -57,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 641 054 € 31,5 %
Zásoby 5 128 253 € -17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 332 020 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 752 624 € 127,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 428 157 € %

 
Časové rozlíšenie 11 673 € -63,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 252 861 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
12 879 269 € 3,9 %
Základné imanie 9 250 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 106 410 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 033 634 € -8,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 489 225 € %

 
Záväzky 8 080 066 € 13,8 %
Dlhodobé záväzky 2 612 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 4 737 291 € 82,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 233 735 € -84,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 893 329 € 2,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 213 099 € 3,0 %
 
Časové rozlíšenie 293 526 € 20,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?