Handtmann Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Traťová 9
04018 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/19049/V
Od 22.11.2005, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Heiko Pfeiffer
  • Marián Sládek
IČO:
35964626
DIČ:
2022101356

IČ DPH:

SK2022101356
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2006
SK NACE (RÚZ):
24530 Odlievanie ľahkých kovov
Základné imanie:
9 250 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Handtmann Auslands- Beteiligungen GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Handtmann Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 760 462 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,47%. Dosiahnutá strata je 185 451 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,19%.

Absolútne ukazovatele

32 257 624 €

10,3 %

7 968 074 €

-9,0 %

19 731 641 €

-3,4 %

12 390 044 €

-1,5 %

3 223 970 €

-10,2 %

Relatívne ukazovatele

25.90 %

-6,4 %

1.51

-0,3

-0.94 %

-5,5 %

37.21 %

-1,2 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 760 462 € 13,5 %
Zmena stavu zásob 756 683 € -30,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 16 297 912 € 18,2 %
Služby 7 221 335 € 29,3 %
Pridaná hodnota 7 968 074 € -9,0 %
Osobné náklady 5 283 326 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 697 811 € -2,9 %
Opravné položky 34 896 € -54,8 %
Ostatné výnosy 350 873 € -39,9 %
Iné prevádzkové náklady 216 717 € -63,3 %
Zisk z predaja majetku 37 475 € -87,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 153 496 € -89,2 %
HV z finančnej činnosti -70 489 € 18,4 %
z toho Nákladové úroky 64 730 € -15,8 %
HV pred zdanením 83 007 € -93,8 %
Daň 268 458 € -35,5 %
HV po zdanení -185 451 € -120,1 %
EBITDA 2 813 832 € -27,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 731 641 € -3,4 %
 
Neobežný majetok 10 849 759 € -11,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 813 287 € -11,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 36 472 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 850 364 € 8,8 %
Zásoby 6 228 456 € 15,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 528 806 € 4,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 93 102 € 24,1 %
 
Časové rozlíšenie 31 518 € 62,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 731 641 € -3,4 %
 
Vlastné imanie
12 390 044 € -1,5 %
Základné imanie 9 250 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 106 410 € 4,3 %
HV minulých rokov 2 219 085 € 65,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -185 451 € -120,1 %
 
Záväzky 7 097 619 € -6,1 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 2 600 440 € 77,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 476 844 € -50,8 %
Bankové úvery krátkodobé 2 813 494 € 10,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 206 841 € -62,1 %
 
Časové rozlíšenie 243 978 € -14,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?