ENGIE Services a.s.

Historický názov:
 • COFELY a.s.
 • Hetech Services a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENGIE Services a.s.
Sídlo:
Jarošova 2961/1
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3744/B
Od 30.11.2005, posledná zmena 13.2.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Peter Lempeľ
 • Ing. Róbert Ruňanin
 • Ing. Roman Doupovec
IČO:
35966289
DIČ:
2022091995

IČ DPH:

SK2022091995
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2006
SK NACE (RÚZ):
68320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Základné imanie:
186 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

  Firma ENGIE Services a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 840 789 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 810 546 EUR poklesol medziročne o 811 123 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,57% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,82%.

  Absolútne ukazovatele

  41 071 042 €

  3,3 %

  13 478 598 €

  2,7 %

  49 096 803 €

  2,7 %

  20 785 568 €

  -3,8 %

  4 202 597 €

  -40,6 %

  Relatívne ukazovatele

  34.70 %

  -0,6 %

  1.01

  -0,1

  3.69 %

  -1,8 %

  57.66 %

  2,8 %

  1.35

  -1,0 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru
  Tržby z predaja výrobkov a služieb38 840 789 € 4,5 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia7 811 € -95,1 %
  Náklady na predaj tovaru88 549 € 100,0 %
  Náklady na materiál, energie8 420 417 € 25,8 %
  Služby16 861 036 € -3,7 %
  Pridaná hodnota13 478 598 € 2,7 %
  Osobné náklady13 396 298 € 14,8 %
  Odpisy a opravné položky k majetku-615 029 € -208,7 %
  Opravné položky-201 788 € -85,0 %
  Ostatné výnosy428 911 € 15,0 %
  Iné prevádzkové náklady1 014 269 € 122,6 %
  Zisk z predaja majetku3 084 € 2,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti316 843 € -64,9 %
  HV z finančnej činnosti1 638 969 € -13,5 %
  z toho Nákladové úroky151 188 € -3,8 %
  HV pred zdanením1 955 812 € -30,1 %
  Daň145 266 € -17,7 %
  HV po zdanení1 810 546 € -30,9 %
  EBITDA-503 058 € -137,1 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  49 096 803 € 2,7 %
   
  Neobežný majetok33 369 336 € 8,5 %
  Dlhodobý hmotný majetok4 559 525 € 15,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok376 944 € 90,7 %
  Dlhodobý finančný majetok28 432 867 € 6,8 %
   
  Obežný majetok15 616 196 € -6,8 %
  Zásoby1 482 937 € %

  Dlhodobé pohľadávky3 827 480 € -19,0 %
  Krátkodobé pohľadávky9 870 981 € 34,1 %
  Krátkodobý finančný majetok0 € 0 %
  Finančné účty434 798 € -90,3 %
   
  Časové rozlíšenie111 271 € -56,7 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky49 096 803 € 2,7 %
   
  Vlastné imanie
  20 785 568 € -3,8 %
  Základné imanie186 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania12 088 474 € 0,0 %
  HV minulých rokov6 700 548 € 0,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení1 810 546 € -30,9 %
   
  Záväzky27 965 861 € 8,7 %
  Dlhodobé záväzky18 434 685 € -0,0 %
  Krátkodobé záväzky7 117 994 € 62,3 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé460 000 € -33,5 %
  Bankové úvery krátkodobé234 022 € -37,3 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 719 160 € -6,8 %
   
  Časové rozlíšenie345 374 € -25,1 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?