Constellium Extrusions Levice s.r.o.

Historický názov:
  • Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Constellium Extrusions Levice s.r.o.
Sídlo:
Priemyselná ul. 5654/3
93401 Levice - časť Géňa
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/23860/N
Od 7.12.2005, posledná zmena 28.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Patrick Picard
IČO:
35967480
DIČ:
2022094008

IČ DPH:

SK2022094008
Podľa §4, registrovaný od 19.12.2005
SK NACE (RÚZ):
24420 Výroba hliníka
Základné imanie:
66 069 509 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Constellium International (94,97%)
  • Constellium France Holdco (5,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Constellium Extrusions Levice s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 117 861 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 71,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 874 876 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,99% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 3 283 948 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 77,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,72%.

Absolútne ukazovatele

122 783 660 €

66,1 %

14 568 144 €

42,5 %

63 515 294 €

3,9 %

16 494 496 €

12,8 %

-5 909 715 €

31,3 %

Relatívne ukazovatele

12.36 %

-2,5 %

2.43

0,4

2.95 %

3,1 %

74.03 %

-2,0 %

0.32

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 117 861 036 € 71,7 %
Zmena stavu zásob 900 690 € -53,9 %
Aktivácia 3 283 948 € 25,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 96 579 830 € 77,4 %
Služby 10 896 232 € 27,6 %
Pridaná hodnota 14 568 144 € 42,5 %
Osobné náklady 5 995 758 € 20,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 765 591 € 25,3 %
Opravné položky 1 468 € -96,1 %
Ostatné výnosy 233 044 € -15,7 %
Iné prevádzkové náklady 189 951 € 227,7 %
Zisk z predaja majetku -322 282 € -266,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 527 606 € 97,5 %
HV z finančnej činnosti -1 652 730 € -3,4 %
z toho Nákladové úroky 1 629 881 € 3,4 %
HV pred zdanením 1 874 876 € %

Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 1 874 876 € %

EBITDA 8 615 479 € 51,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 515 294 € 3,9 %
 
Neobežný majetok 49 685 484 € -3,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 562 361 € -3,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 123 123 € 31,5 %
Dlhodobý finančný majetok 9 000 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 13 818 117 € 40,7 %
Zásoby 7 575 804 € 59,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 012 819 € 21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 229 494 € 53,9 %
 
Časové rozlíšenie 11 693 € 13,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 515 294 € 3,9 %
 
Vlastné imanie
16 494 496 € 12,8 %
Základné imanie 66 069 509 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -51 449 889 € -0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 874 876 € %

 
Záväzky 47 020 798 € 1,1 %
Dlhodobé záväzky 26 181 632 € -2,8 %
Krátkodobé záväzky 19 739 525 € 7,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 099 641 € -1,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?