ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dolné Hony 25
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/20829/N
Od 23.12.2005, posledná zmena 24.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Štefan Kňaško
IČO:
35970910
DIČ:
2022110035

IČ DPH:

SK2022110035
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2006
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
5 407 289 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SKB Industrieholding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.03.2023 ako riadna.

Firma ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 987 805 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 058 397 EUR vzrástol medziročne o 792 177 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,85%.

Absolútne ukazovatele

36 092 701 €

26,5 %

5 183 176 €

49,8 %

16 283 245 €

4,8 %

5 022 992 €

26,7 %

-1 819 067 €

54,4 %

Relatívne ukazovatele

17.28 %

2,9 %

1.89

0,3

6.50 %

4,8 %

69.15 %

-5,3 %

0.39

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 987 805 € 24,5 %
Zmena stavu zásob -326 999 € -132,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 178 707 € 12,5 %
Služby 1 298 923 € 26,6 %
Pridaná hodnota 5 183 176 € 49,8 %
Osobné náklady 2 745 259 € 24,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 712 668 € 2,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 413 792 € 89,1 %
Iné prevádzkové náklady 6 474 134 € 86,9 %
Zisk z predaja majetku 3 809 € -75,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 668 716 € 228,8 %
HV z finančnej činnosti -321 751 € -42,9 %
z toho Nákladové úroky 145 565 € 10,7 %
HV pred zdanením 1 346 965 € %

Daň 288 568 € %

HV po zdanení 1 058 397 € 297,6 %
EBITDA 2 377 575 € 99,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 283 245 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 10 933 402 € -2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 878 914 € -2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 488 € 39,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 344 396 € 22,3 %
Zásoby 2 552 034 € -19,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 195 024 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 597 338 € %

 
Časové rozlíšenie 5 447 € -59,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 283 245 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
5 022 992 € 26,7 %
Základné imanie 5 407 289 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 003 494 € 0,7 %
HV minulých rokov -3 446 188 € 6,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 058 397 € 297,6 %
 
Záväzky 11 260 253 € -2,8 %
Dlhodobé záväzky 3 957 078 € %

Krátkodobé záväzky 7 164 983 € 62,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 927 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 134 265 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?