ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dolné Hony 25
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/20829/N
Od 23.12.2005, posledná zmena 24.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Štefan Kňaško
IČO:
35970910
DIČ:
2022110035

IČ DPH:

SK2022110035
Podľa §4, registrovaný od 15.2.2006
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
5 407 289 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SKB Industrieholding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 006 792 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 234 279 EUR vzrástol medziročne o 175 882 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 79,78% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,87%.

Absolútne ukazovatele

37 593 204 €

4,2 %

5 992 681 €

15,6 %

15 099 469 €

-7,3 %

6 257 271 €

24,6 %

-1 079 054 €

40,7 %

Relatívne ukazovatele

19.97 %

2,7 %

1.92

0,0

8.17 %

1,7 %

58.56 %

-10,6 %

0.19

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 000 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 992 792 € 0,0 %
Zmena stavu zásob 545 643 € 266,9 %
Aktivácia 14 741 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 13 703 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 23 082 169 € -0,4 %
Služby 1 478 623 € 13,8 %
Pridaná hodnota 5 992 681 € 15,6 %
Osobné náklady 3 126 125 € 13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 690 212 € -3,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 6 967 298 € 8,6 %
Iné prevádzkové náklady 7 174 659 € 10,8 %
Zisk z predaja majetku 33 631 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 002 614 € 20,0 %
HV z finančnej činnosti -432 937 € -34,6 %
z toho Nákladové úroky 396 144 € 172,1 %
HV pred zdanením 1 569 677 € 16,5 %
Daň 335 398 € 16,2 %
HV po zdanení 1 234 279 € 16,6 %
EBITDA 2 659 195 € 11,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 099 469 € -7,3 %
 
Neobežný majetok 10 986 899 € 0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 935 522 € 0,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 51 377 € -5,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 061 651 € -24,0 %
Zásoby 3 111 563 € 21,9 %
Dlhodobé pohľadávky 30 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 831 613 € -30,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 88 475 € -94,5 %
 
Časové rozlíšenie 50 919 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 099 469 € -7,3 %
 
Vlastné imanie
6 257 271 € 24,6 %
Základné imanie 5 407 289 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 056 414 € 2,6 %
HV minulých rokov -2 440 711 € 29,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 234 279 € 16,6 %
 
Záväzky 8 842 198 € -21,5 %
Dlhodobé záväzky 3 613 071 € -8,7 %
Krátkodobé záväzky 5 157 354 € -28,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 270 € 8,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 503 € -49,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?