Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo:
Pod Krásnou hôrkou 1
83348 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3774/B
Od 1.1.2006, posledná zmena 16.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
  • Ing. Mongi Msolly, MBA
  • MUDr. Ivo Gašparovič
IČO:
35971126
DIČ:
2022105107

IČ DPH:

SK2022105107
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
94 267 129 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 102 668 940 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,57%. Dosiahnutá strata 2 285 323 EUR sa znížila medziročne o 5 848 913 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 4,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,53%.

Absolútne ukazovatele

105 846 858 €

14,2 %

50 017 533 €

32,1 %

130 333 459 €

1,6 %

88 867 309 €

-2,5 %

5 330 724 €

-5,4 %

Relatívne ukazovatele

48.72 %

5,7 %

1.00

0,2

-1.75 %

4,6 %

31.82 %

2,9 %

0.87

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 292 280 € 14,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 99 376 660 € 16,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 3 020 010 € 14,7 %
Náklady na materiál, energie 46 003 999 € 4,7 %
Služby 3 627 398 € -0,5 %
Pridaná hodnota 50 017 533 € 32,1 %
Osobné náklady 49 922 866 € 12,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 165 332 € -3,2 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 3 177 908 € -31,5 %
Iné prevádzkové náklady 227 799 € -45,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 120 556 € 72,2 %
HV z finančnej činnosti -15 316 € 8,1 %
z toho Nákladové úroky 24 € -70,0 %
HV pred zdanením -2 135 872 € 72,0 %
Daň 149 451 € -70,0 %
HV po zdanení -2 285 323 € 71,9 %
EBITDA 3 044 776 € 233,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
130 333 459 € 1,6 %
 
Neobežný majetok 102 123 551 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 101 771 502 € -3,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 352 049 € -8,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 27 401 900 € 20,8 %
Zásoby 8 230 052 € 31,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 419 825 € 8,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 752 023 € 65,9 %
 
Časové rozlíšenie 808 008 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 130 333 459 € 1,6 %
 
Vlastné imanie
88 867 309 € -2,5 %
Základné imanie 94 267 129 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 068 361 € 0,0 %
HV minulých rokov -12 182 858 € -200,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 285 323 € 71,9 %
 
Záväzky 40 905 051 € 11,0 %
Dlhodobé záväzky 4 229 881 € 6,2 %
Krátkodobé záväzky 22 318 085 € 32,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 13 580 288 € -9,8 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 776 797 € -20,5 %
 
Časové rozlíšenie 561 099 € 75,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?